УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

пІдготовка до зовнІшнього незалежного оцІнюваннЯ

Іван ЮЩУК,професорПродовження. Початок у ч. 1, 2 за 2009 р.ФОНЕТИКА І ПРАВОПИСФонетика — це звуки мови. Звуки ми вимовляємо й чуємо. На письмі звуки позначаємо за допомогою умовних знаків — букв. Букви ми пишемо й бачимо. Розділ науки про мову, який вивчає звуки мови, також називають фонетикою.

Урок 2. Букви і звуки1. Український алфавіт. 2. Звукове значення деяких букв. 3. Принципи українського правопису. 4. Система звуків української мови. Творення приголосних. 5. Творення голосних.1. Український алфавітУсі букви, розташовані в певному порядку, називаються алфавітом (абеткою, азбукою).У сучасному українському алфавіті 33 букви. Вони розташовані в такому порядку і мають такі назви (див. табл. 1).Розташування букв в алфавіті традиційне, ніякої закономірності в ньому немає. Його треба запам’ятати механічно. Щоб полегшити його запам’ятовування, алфавіт слід розбити на кілька груп. Спочатку запам’ятовуємо перші шість букв: а, б, в, г, ґ, д; потім ще п’ять: е, є, ж, з, и. Далі складаємо ніби сполучення слів: 1) і їй коло мене; 2) о прости; 3) уф — ха, це чаша. І останні чотири букви знову запам’ятовуємо: щ, ь, ю, я.За алфавітом, щоб легко знаходити їх, розміщують слова в словниках, довідниках, енциклопедіях, картотеках, складають списки людей, різні каталоги тощо. Розташовуючи слова за алфавітом, враховують не тільки їхні перші букви, а й усі наступні. Апостроф (’) і дефіс (-) при розташуванні слів за алфавітом не враховуються.Перевірте себе. Подані слова розташуйте строго за алфавітом.Угорі, інтерв’ю, удвох, віраж, вислуга, узимку, виріб, віха, сніп, кокс, кенгуру. Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися вислів.2. Звукове значення деяких буквБільшість букв точно відповідають окремим звукам. Але є частина букв (я, ю, є, ї, щ, ь, дж, дз), які мають свої особливості в позначенні звуків.Буква ь сама по собі ніякого звука не позначає. Вона вживається лише для позначення м’якості приголосних: день [денґ], льон [лґон], каньйон [канґйон], портьєра [портґйера].Букви ї та щ завжди позначають два звуки: перша — йі, друга — шч: їжак [йіжак], поїзд [пойізд], з’їзд [зйізд], щит [шчит], плащ [плашч]. Букви я, ю, є мають двояке значення:1) безпосередньо після приголосного вони позначають м’якість попереднього приголосного (як і м’який знак) і відповідно голосні звуки а, у, е: нянька [нґанґка], лялька [лґалґка], нюанс [нґуанс], тютюн [тґутґун], синє [синґе];2) в інших позиціях (на початку слова, після голосного, після апострофа й м’якого знака) вони позначають відповідно два звуки йа, йу, йе: яма [йама], пояс [пойас], зв’язок [звйазок], альянс [алґйанс], юрба [йурба], в’юн [вйун], поєдинок [пойединок]Буквосполучення дж і дз мають також двояке значення:1) на межі префікса і кореня вони позначають відповідно два звуки д+ж і д+з: підживлення, переджнивний, надзвичайний, відзнака;2) в інших позиціях вони позначають відповідно один звук — дж і дз: джерело, джунглі, погоджений, затверджений, дзвінок, кукурудза.Перевірте себе. Слова запишіть підряд у три колонки: 1) звуків менше, ніж букв; 2) звуків і букв порівну; 3) звуків більше, ніж букв.Стернище, зв’язківець, дядько, каюта, очерет, якір, кип’ятильня, клямка, окунь, з’ясуйте, збуджений, оказія, стоїчно, шифоньєр, сиджу, юрба, щепа, квітень, остюк, зброя, кар’єра, ньютон, видзвонити.Ключ. З других букв виписаних слів має скластися початок вислову Т. Шевченка: “…то й мудрість би була своя”.3. Принципи українського правописуВ українському правописі застосовуються такі принципи написання слів:1) фонетичний — пишемо, як чуємо: товариство, чесний, каньйон;2) морфологічний — ту саму морфему пишемо завжди однаково незалежно від її звучання: брат — братство [брацтво], вчиш — вчишся [ўчисґ:а], стежка — на стежці [стезґцґі];3) розрізнювальний — слова, які звучать однаково, але мають різне значення, пишемо по-різному: кривий ріг — Кривий Ріг, роман — Роман;4) традиційний — за традицією вживаємо букви я, ю, є, ї, щ, хоч би краще було кожен звук, що позначають ці букви, позначати окремо.4. Система звуків української мови. Творення приголоснихФонетика української мови — це чітко зорганізована система звуків, підпорядкована певним фонетичним законам. Основних звуків (фонем), за допомогою яких ми творимо й упізнаємо слова, в українській мові є 38.Кожен звук являє собою поєднання чотирьох одночасних мовленнєвих дій.Перша дія полягає в участі у творенні звука таких двох складників: тону, який виникає внаслідок коливання голосових зв’язок, й шуму, який утворюється внаслідок подолання різних перепон на шляху видихуваного повітря.При цьому можливі чотири комбінації:1) у творенні звука бере участь лише чистий тон — виникають голосні а, о, у, е, и, і, яких їх є 6;2) тон переважає над шумом — виникають сонорні м, в, н, л, р, й, яких є 6, не рахуючи трьох м’яких нґ, лґ, рґ (запам’ятати їх можна у вислові: ми винили рій);3) шум переважає над тоном — виникають дзвінкі: б, д, з, ж, ґ, г + дз , дж, яких є 8, не рахуючи трьох м’яких дґ, зґ, дзґ (запам’ятати їх можна у вислові: буде гоже ґедзю у джазі);4) чується тільки шум (голосові зв’язки не дрижать) — виникають глухі: п, т, с, ш, к, х + ц, ч + ф, яких є 9, не рахуючи трьох м’яких тґ, сґ, цґ (запам’ятати їх можна у вислові: усе це кафе “Птах і чаша”).У шкільних підручниках сонорні зараховують до дзвінких. Тим часом їхні властивості зовсім різні. Сонорні ніколи не оглушуються (кількаповерховий), глухі перед ними не стають дзвінкими (слово, твір). Справді дзвінкі можуть оглушуватися (легко), глухі перед ними звучать дзвінко (просьба, боротьба).Творення приголосних далі відбувається так.Друга дія передбачає чотири можливі розташування перепони на шляху видихуваного повітря:1) на губах — виникають губні м, в, п, б, ф (запам’ятати їх можна у вислові: мавпа Буф);2) на зубах — виникають зубні д, т, з, дз, с, ц, л, н (запам’ятати їх можна у вислові: де ти з’їси ці лини); 3) на піднебінні — виникають передньопіднебінні р, й, ш, ч, ж, дж  (запам’ятати їх можна у вислові: Рой, ще їжджу);4) у задній частині ротової порожнини — виникають задньоротові г, к, х, ґ (запам’ятати їх можна у вислові: хуґа гука).Третя дія має на увазі три можливі способи подолання перепони:1) видихуване повітря прориває перепону — виникають зімкнені б, ґ, к і под.;2) повітря проходить крізь щілину — виникають щілинні з, с, х і под.;3) повітря спочатку прориває перепону, а потім проходить крізь щілину — виникають зімкнено-щілинні дз , дж , ц, ч.Четверта дія полягає:1) у непіднятті спинки язика — виникають тверді л, д, с і под.; 2) у піднятті спинки язика — виникають м’які лґ, дґ, сґ і под.Отже, якщо водночас поєднуються такі чотири дії, за яких: 1) шум переважає над тоном; 2) перепона виникає на зубах; 3) повітря прориває перепону; 4) спинка язика не піднята, — то ми сприймемо це як звук д. Якщо ж: 1) тон переважає над шумом; 2) перепона виникає на піднебінні; 3) повітря проходить крізь щілину; 4) спинка язика піднята, — то ми чуємо м’який звук й.Система приголосних має такий вигляд — поки що без м’яких приголосних, які дублюють відповідні тверді зубні (з. — зімкнені; щ. — щілинні; з.-щ. — зімкнено-щілинні), див. табл. 2.За характерним шумом виділяємо ще шиплячі ш, ч, ж, дж  (запам’ятати їх можна у вислові: ще їжджу) та свистячі с, сґ, ц, цґ, з, зґ, дз, дзґ (запам’ятати їх можна у дитячій вимові: сце їздзу).Перевірте себе 1. Слова запишіть у три колонки, залежно від того, яким приголосним починається слово: 1) сонорним; 2) дзвінким; 3) глухим.Заспів, коралі, цап, йогурт, рів, блукач, лото, желе, фото, дзвін, вепр, лови, поле, щит, джинси, нокаут, таксі, мить, горіх, сплав.Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися закінчення вислову А. Франса: “Допитливість…”Перевірте себе 2. Слова запишіть у чотири колонки, залежно від того, яким приголосним починається слово: 1) губним; 2) зубним; 3) піднебінним; 4) задньоротовим.Бурштин, човен, кріп, поле, гроно, ласощі, хірург, тин, ґирлиґа, мандрівник, журі, ціле, річ, номер, джерело, ґалаґан, фарба, зерно, дзьоб, шланг, хутро, вітраж, круг, вершки, ймовірно, діти, гасло.Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися закінчення вислову давньогрецького філософа Демокріта: “Якщо ти навіть сам із собою,…”Перевірте себе 3. Слова запишіть у дві колонки, залежно від того, яким приголосним починається слово: 1) шиплячим; 2) свистячим. Інших слів не виписуйте.Галузь, чіп, зяб, спрожогу, жар, джерело, хліб, цвіт, шум, дзвін, гамір, чота, шалений, фінал, синє.Ключ. З останніх букв мають скластися два пропущені слова у вислові англійського письменника Дж. Голсуорсі: “Якщо ви не думаєте…, то й не матимете його”.5. Творення голоснихТворення голосних відбувається так.Перша дія — увімкнення голосових зв’язок, за допомогою яких утворюється чистий тон.Друга дія полягає в напруженні частини язика:1) передньої — виникають голосні переднього ряду е, и, і;2) задньої — виникають голосні заднього ряду а, о, у.Третя дія передбачає піднесення напруженої частини язика в три положення: 1) найнижче — виникають голосні е, а;2) середнє — виникають голосні и, о;3) найвище — голосні і, у.Четверта дія — це:1) підсилення голосом — наголошений голосний;2) непідсилення — ненаголошений голосний.Отже, якщо водночас поєднуються такі чотири дії, за яких: 1) виникає чистий тон; 2) напружується задня частина язика; 3) ця частина язика підноситься середньо; 4) звук не підсилюється, — то ми сприймемо це як звук о в слові обід. Якщо ж: 1) так само чується чистий тон; 2) напружується передня частина язика; 3) ця частина язика підноситься найвище; 4) звук підсилюється, — то ми сприймемо це як звук і в цьому самому слові. А якщо підсилимо не другий, а перший голосний, то почуємо вже слово обід.Система голосних має такий вигляд (див. табл. 3).Перевірте себе. Слово складається з п’яти звуків. Прочитайте його за поданими ознаками звуків.1) чистий тон, задній ряд, високе піднесення, ненаголошений; 2) глухий, зубний, зімкнений, м’який; 3) чистий тон, передній ряд, високе піднесення, наголошений; 4) глухий, задньоротовий, щілинний, твердий; 5) чистий тон, задній ряд, низьке піднесення, ненаголошений.Продовження в наступному числі. 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment