Всеукраїнському товариству «Просвіта» відповідає Міністерство освіти і науки України

Також інформуємо…

Всеукраїнському товариству «Просвіта»
відповідає Міністерство освіти і науки України
У Міністерстві освіти і науки узагальнено інформацію, надіслану
Міністерством культури, Міністерством молоді та спорту, Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України, щодо ухвали Все-української науково-практичної конференції “Державна мова в освіті”

Інформація Міністерства освіти
і науки
Повідомляємо, що Міністерство спри-яє функціонуванню української мови як
державної в навчальних закладах.
Так, відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України від 29.05.2014 р.
№ 664 збільшено кількість годин на ви-вчення української мови в загальноосвіт-ніх навчальних закладах з навчанням мо-вами національних меншин.
З метою виконання в повному обся-зі мовного законодавства України в части-ні застосування державної мови в освітній
галузі місцевим органам управління осві-тою, навчальним закладам надіслано від-повідний лист (№ 1/9-542 від 07.10.2016).
Крім того, Міністерство спільно з місце-вими органами управління освітою здійсню-ють заходи стосовно належного оволодіння
українською мовою учнями загальноосвіт-ніх навчальних закладів з навчанням мова-ми національних меншин. Планується про-довження системної роботи з упровадження
в цих загальноосвітніх навчальних закладах
двомовного вивчення предметів (мовою на-вчання та державною мовою).
За участю міжнародних експертів, зокре-ма з Латвії, Фінляндії, проведено семінари,
тренінги для педагогічних працівників сто-совно оволодіння ними сучасними педаго-гічними технологіями, методиками впрова-дження навчання рідною та державною мо-вами, розроблення навчальними заклада-ми індивідуальних моделей здійснення на-вчально-виховного процесу рідною та дер-жавною мовами, а також розроблення нових
методик викладання української мови.
Реалізації цих завдань сприятиме про-ведення Всеукраїнського експеримен-ту “Формування багатомовності дітей та
учнів: прогресивні європейські ідеї в укра-їнському контексті” (2016—2021 рр.), до
якого долучено навчальні заклади Закар-патської, Одеської, Чернівецької областей.
Також зазначаємо, що в навчальних
закладах за рахунок варіативної складо-вої можуть викладатися курси за вибором,
наприклад, з українознавства, народо-знавства (етнографії) тощо. Це сприятиме
формуванню національної самосвідомості
учнів, систематизації знань про духовну та
матеріальну культуру українців.
Інформуємо, що Законом України
“Про вищу освіту” передбачено набуття
інституційної, фінансової та академічної
автономії вищими навчальними заклада-ми, що передбачає, зокрема, визначення
форм навчання та форм організації освіт-нього процесу, розроблення та реалізацію
освітніх (наукових) програм у межах ліцен-зованої спеціальності.
Формування навчального пла ну та
включення до нього тих чи інших навчаль-них дисциплін як обов’язкових належить
до компетенції вищого навчального закла-ду, а програми таких дисциплін мають бу-ти спрямовані на розширення і поглиблен-ня знань, отриманих у загальноосвітньому
навчальному закладі.
Окрім цього, з метою популяризації
української мови у вищих навчальних за-кладах за підтримки Міністерства освіти
і науки, Всеукраїнської спілки голів об-ласних методичних об’єднань виклада-чів української мови та літератури вищих
навчальних закладів І—ІІ рівнів акреди-тації (училищ, технікумів, коледжів) що-річно проводиться Всеукраїнська олім-піада з української мови серед студентів
вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів
акредитації.
Учні та студенти беруть активну участь
у Міжнародному конкурсі знавців україн-ської мови ім. Петра Яцика, Міжнародно-му мовно-літературному конкурсі учнів-ської та студентської молоді імені Тара-са Шевченка, Всеукраїнській учнівській
олімпіаді з української мови та літератури.
У вищих навчальних закладах також
проводять інші заходи культурно-мистець-кого, національно-патріотичного спря-мування, орієнтовані на популяризацію
української мови, народних звичаїв, куль-тури, уславлення значимих історичних по-дій та видатних історичних особистостей.
Інформація Міністерства культури
Міністерство культури України, як
центральний орган виконавчої влади, що
діє на підставі Положення про Міністер-ство культури України, затвердженого по-становою Кабінету Міністрів України від
3 вересня 2014 р. №° 495, у питанні розви-тку будь-яких мов, а особливо української
як державної в Україні, займає неуперед-жену позицію, що ґрунтується на дотри-манні вимог Конституції України та зако-нів України.
Наразі існує нагальна необхідність
щодо вирішення питань стосовно вжит-тя заходів на підтримку державної мови,
оскільки мовна ситуація в Україні й на-далі характеризується низкою негативних
явищ і тенденцій.
Нищення української мови в Україні
— одна зі складових гібридної війни, і без-пека держави тісно пов’язана з утверджен-ням української мови як державної.
У зв’язку з цим обмежене використан-ня української мови в багатьох сферах сус-пільного життя, успадковане з часів Радян-ського Союзу, вимагає здійснення комп-лексу заходів, спрямованих на розвиток
державної мови, розширення сфери її ви-користання, відновлення її авторитету та
престижу.
Сьогодні одним із першочергових
завдань залишається скасування Зако-ну України “Про засади державної мов-ної політики” як такого, що не відпові-дає потребам української нації та держа-ви в мовному законодавстві, суперечить
Конституції України та призводить до
серйозних протистоянь і громадянських
конфліктів.
У свою чергу Міністерство культури
України з ініціативи громадських організа-цій створило Координаційну раду з питань
застосування української мови в усіх сфе-рах суспільного життя України як постій-но діючий дорадчий орган при Міністер-стві культури України (наказ Мінкультури
від 08.06.2016 № 404).
Також зазначаємо, що відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів Укра-їни від 8 серпня 2016 р. № 612 “Питання
розроблення політики в деяких пріори-тетних сферах діяльності”, Міністерство
культури України підготувало та надісла-ло на розгляд Кабінету Міністрів України
(лист від 29.09.2016 № 1531/9/10-16) полі-тичну пропозицію, акцентом якої є розро-блення та прийняття нового Закону Украї-ни “Про державну мову”.
На сьогодні Міністерство культури
України разом із робочою групою зі скла-ду членів Координаційної ради працює
над проектом нового Закону України “Про
державну мову”.
Інформація Міністерства молоді
та спорту
Міністерство молоді та спорту бере ак-тивну участь у підготовці та проведенні за-ходів, спрямованих на здійснення просвіт-ницької роботи з популяризації українсь-комовних дитячих і молодіжних друкова-них видань, які висвітлюють матеріали на-ціонально-патріотичного змісту.
Згідно з розпорядженням Кабінету Мі-ністрів України від 25.12.2015 № 1400, на-казом Мінмолодьспорту від 01.04.2016
№ 1235 (зі змінами) було затверджено ка-лендарний план заходів щодо національ-но-патріотичного виховання молоді на
2016 рік, відповідно до якого Міністерство
спільно зі структурним підрозділом з пи-тань молоді та спорту Чернігівської облас-ної держадміністрації провели з 01.11 до
05.11.2016 у м. Чернігові Всеукраїнський
семінар-тренінг із української етнопеда-гогіки, спрямований на проведення про-світницької роботи з популяризації укра-їнськомовних дитячих і молодіжних дру-кованих видань, які висвітлюють матеріа-ли національно-патріотичного змісту.
Окрім цього, 2016 року Міністерство
спільно зі структурним підрозділом з пи-тань молоді та спорту Донецької обласної
державної адміністрації провели з 18.08 до
21.08 у м. Святогірську Донецької області
Всеукраїнську акцію, спрямовану на роз-ширення сфери застосування української
мови дітьми та молоддю, “Краєзнавчо-ту-ристична експедиція”.
Також інформуємо, що відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів Украї-ни від 30.11.2016 № 898 “Про затверджен-ня плану заходів щодо національно-патріо-тичного виховання молоді на 2017 рік”, роз-робленого Мінмолодьспортом у співпра-ці з громадськістю, одним із пріоритетних
напрямів міжнародних та всеукраїнських
освітньо-виховних, інформаційно-просвіт-ницьких, культурологічних заходів, які за-плановано проводити у 2017 році, є розши-рення сфери застосування української мови.
За інформацією Державного коміте-ту телебачення і радіомовлення України,
у разі надходження проектів нормативно-правових актів з порушених питань, їх буде
розглянуто в установленому порядку.
В. В. КОВТУНЕЦЬ,
Перший заступник міністра
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,
тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua,
код ЄДРПОУ 38621185

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment