Громадський рух «Українська Патріотична Альтернатива»

Громадський рух “Українська Патріотична Альтернати-ва” у складі представників ВУТ “Просвіта”, Київських місь-ких організацій Народного руху України, Конгресу Україн-ських Націоналістів, Української партії, УНА-УНСО, СОУ,
ОУН(д), ВОВ, Молодіжного крила Руху та інших громадських
організацій: Білий молот, Творчий Сектор, МНК, Національ-ний Альянс, Український Студент, Добровольчий Рух ОУН,
провели 29 січня 2017 року на Аскольдовій могилі в Києві
урочисте віче до Дня Героїв Крут.

Бій під Крутами відбувся 29
січня 1918 року біля залізничної
станції Крути поблизу селища
Крути та села Пам’ятне, за 130 км
на північний схід від Києва, 18 км
на схід від Ніжина.
Цей бій тривав 5 годин між
6-тисячним підрозділом росій-ської Червоної гвардії під прово-дом есера Михайла Муравйова
та загоном із київських курсан-тів і козаків “Вільного козацтва”,
що нараховував близько чотирьох
сотень вояків.
У бою під Крутами оборон-ці української державності призу-пинили наступ противника і здій-снили організований відступ, руй-нуючи за собою колії і мости. Ро-сійське радянське військо втра-тило боєздатність на чотири дні.
Поновити наступ на Київ війську
Муравйова довелося не залізнич-ним шляхом, а на реквізованих се-лянських возах, запряжених кінь-ми, по розмоклій дорозі.
Ця затримка ворога дала змо-гу українській делегації укласти
Брест-Литовський мирний дого-вір, який врятував молоду україн-ську державність.
На урочистому мітингу на Ас-кольдовій могилі ухвалили спіль-ну резолюцію.
РЕЗОЛЮЦІЯ
урочистого віча на Аскольдо-вій могилі в місті Києві й вшану-вання пам’яті Героїв КРУТ, Геро-їв Небесної сотні, Героїв Східно-го фронту.
Холодної зими 1918 року мало-озброєна, проте рішуче налашто-вана українська патріотична мо-лодь стала нездоланним бар’єром
під Крутами, на шляху десяти-кратно переважаючих сил мос-ковсько-більшовицьких головорі-зів, що рвалися загарбати столицю
багатостраждальної України, яка
щойно (22 січня) 4 універсалом
ЦР проголосила відновлення Не-залежності та звільнення із раб-ства московської окупації. Тоді па-тріотам вдалося стримати озвірілу
від більшовицької пропаганди лє-нінобургську матросню рівно на-стільки, щоб українським дипло-матам у Бресті вдалося домогти-ся визнання міжнародною спіль-нотою Української Народної Рес-публіки. За Брестським мирним
договором, ганебним для більшо-виків, вони зобов’язувалися ви-вести свої війська із України і зро-били б це, якби “раптово” не ста-лася революція в Німеччині (звіс-но, не без московської “гібрид-ної участі”), що залишило тодіш-ню Україну один на один із під-лим і підступним ворогом. Що-йно здобувши незалежність, піс-ля 300-літньої окупації, україн-ці її одразу втратили. Але причи-ною всьому цьому стали не тільки
проблеми в Європі, створені Мо-сквою, а й злочинна недбалість і
політична короткозорість тодіш-ньої української влади. Обороно-здатність тогочасної молодої дер-жави підступно руйнувала гібрид-на московська пропаганда. Боє-здатні українізовані військові час-тини, що організовано повертали-ся з фронтів І Світової війни, роз-пускав тодішній соціалістичний
уряд УНР під приводом того, що
із начебто “братньою” Московією
у нас не може бути ніякої війни.
І от майже через сто років усе
повторюється. Взимку, але 2014
року, молоді патріоти ціною зна-чно більших втрат знову зупиня-ють багатократно переважаючі си-ли ворога тепер уже на південно-му сході Україні. Всіх вразила муж-ність і героїзм українських добро-вольців під Слов’янськом, Щас-тям, Маріуполем, у Донецькому
аеропорту. Однак усе та ж злочинна
недбалість та безпечність вже тепе-рішньої української влади призве-ли до трагедій під Іловайськом та
Дебальцевим. Так само, як тоді, і в
наш час гібридна московська про-паганда підступно руйнує оборо-ноздатність української держави.
І не тільки за московського став-леника Януковича, а й за сьогод-нішньої олігархічної “еліти”, яка,
контролюючи законодавчий орган
держави, вустами одного зі сво-їх представників (Пінчука) про-понує українцям капітуляцію. Усе
ті ж перемовини в Білорусі (тепер
уже в Мінську), які, забезпечив-ши Україні світову підтримку, так
і не змогли змусити Московію ви-вести із України війська. А Захід,
як і тоді, знову на порозі нових по-трясінь, що знаменуються прихо-дом до влади друзів московського
диктатора (і звісно ж, не без участі
московських “пропагандистів”). І
знову Україна з напіввідновленою
армією може залишитися один на
один із озвірілим, але тепер добре
озброєним та організованим воро-гом (і вже не розділеним на воро-гуючі табори, як у минулому сто-літті).
Сьогодні ми не маємо насту-пити знову на ті самі граблі. Щоб
минуле не повторювалося, по-трібно мати мужність дивитися у
вічі правді. А вона невідворотно
свідчить, що не було ніколи нія-кої братерської “дружби” Украї-ни із Московією, а була жорсто-ка і кривава окупація із цинічним
винищенням десятків мільйонів
українців, і що Московії вірити
не можна, бо вона ніколи не при-тримується ніяких угод, порушу-ючи їх за першої ж нагоди.
Саме тому, враховуючи тра-гічний досвід стосунків з агре-сивним і підлим східним сусі-дом, ми, учасники урочистого за-ходу на Аскольдовій могилі в Ки-єві, вшановуючи пам’ять Героїв
КРУТ, Героїв Небесної сотні, Ге-роїв Східного фронту, що похова-ні тут, звертаємося з вимогою до:
Президента України як Голов-нокомандувача:
1. Невідкладно перетворити
кордон з державою-ворогом на не-прохідний рубіж (сучасний укра-їнський варіант “лінії Маннергей-ма”), і не стільки за рахунок інже-нерно-оборонної інфраструктури,
як за допомогою нездоланного ра-кетного щита ПРО, ППО, ПСО,
ПМО (Україна входить до п’ятірки
країн, що мають замкнутий цикл
виробництва будь-яких ракет).
2. Реформувати ЗСУ в одну з
найбільш боєздатних і ефективних
армій світу.
3. У разі зняття з агресора, на-віть частково, міжнародних санк-цій негайно денонсувати Буда-пештський меморандум та оголо-сити про початок відновлення ядер-ного статусу української держави.
Правоохоронних органів України:
1. Неухильно притягати до
кримінальної відповідальності різ-номасту ворожу агентуру, котра,
окопавшись в органах державної
влади, шляхом сприяння ворогу, са-ботажу, корупції, дискредитації
і ведення підривної діяльності на-магається зруйнувати українську
державу.
2. Заборонити та жорстко
припиняти будь-яку ворожу пропа-ганду та колабораціонізм (що час-то видаються за іншу точку зору)
в парламенті й органах місцевого
самоврядування, ЗМІ, навчальних
закладах, силових структурах, ре-лігійних закладах і об’єднаннях гро-мадян тощо.
Української патріотичної гро-мадськості:
1. Негайно припинити нав’язані
ворогом міжусобиці, та скоорди-нувати зусилля всіх патріотичних
сил на подолання загрози існуванню
української держави.
2. Дати гідну відсіч тим псевдо-утворенням які, прикриваючись па-тріотичною чи популістською ри-торикою, насправді управляються
із ставки кремлівського фюрера.
3. Розпочати ґрунтовну під-готовку до широкомасштабного
громадського спротиву будь-яким
проявам московської агресії.
29 січня 2017 року
Громадський Рух “Українська
Патріотична Альтернатива”:
Народний Рух України, Кон-грес Українських Націоналістів,
Українська партія, УНА-УНСО,
ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка,
Молодіжне крило НРУ, СОУ,
ОУН(д), ОУН, ВОВ

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment