Міністерству освіти і науки України

Вельмишановна пані
Міністр!
Правління Всеукраїн-ського товариства “Просві-та” ім. Тараса Шевченка що-йно одержало і оприлюдни-ло в газеті “Слово Просвіти”,
ч. 4 відповідь на Ухвалу нау-ково-практичної конференції
“Державна мова в освіті” від
5 жовтня 2016 року за підпи-сом першого заступника Мі-ністра В. В. Ковтунця. Дякує-мо за відповідь. Але відповідь
далеко не повна.
Поза увагою залишилися
такі пункти ухвали:
“Міністерству освіти і нау-ки України:
а) щоб підняти престиж
української мови серед учнів і
забезпечити їхню повноцінну
мовну грамотність, упродовж
усього шкільного дня, включа-ючи перерви, в навчальних та
навчально-виховних закладах
з українською мовою навчан-ня забезпечити послідовне до-тримання всіма працівника-ми закладу українськомовного
режиму; викладання окремих
предметів іншою мовою кате-горично заборонити;
б) з метою мовного розви-тку дітей як бази для розви-тку їхнього мислення збіль-шити час на вивчення україн-ської мови й літератури на од-ну тижневу годину в 5—9 кла-сах усіх типів загальноосвіт-ньої школи;
в) щоб запобігти мовній не-грамотності майбутніх спеціа-лістів, у всіх вищих нефілоло-гічних і професійно-технічних
навчальних закладах та вій-ськових училищах українську
мову вивчати протягом двох
перших семестрів, надаючи пе-ревагу практичному володінню
нею;
г) відповідно до Рішення
Конституційного Суду Укра-їни від 14 грудня 1999 року, у
всіх вищих і професійно-тех-нічних навчальних закладах
та військових училищах по-вністю перейти на викладан-ня всіх предметів українською
мовою, іноземні мови вивчати
на основі української мови; ви-кладачів, які не можуть або не
хочуть виконувати цієї вимоги,
вважати професійно непридат-ними;
ґ) відновити викладання
українознавства в початкових
класах та історії України на всіх
напрямках підготовки бакалав-рів у вищих навчальних закла-дах, що має бути основою під-готовки патріотичних фахів-ців…”
В актуальності поставле-них на Конференції питань
переконує Указ Президента
№ 534/2016 від 1 грудня 2016
року “Про пріоритетні захо-ди щодо сприяння зміцненню
національної єдності та кон-солідації українського сус-пільства, підтримки ініціатив
громадськості у цій сфері”,
зокрема вимога “розширен-ня сфери застосування укра-їнської мови як одного з най-важливіших чинників націо-нальної самобутності Україн-ського народу, гарантії його
національно-державної само-бутності”.
П росимо  дати  конкретні
відповіді на кожен з наведених
пунктів Ухвали (не відписку):
про можливість чи неможли-вість їхнього виконання.
Іван ЮЩУК,
від імені Центрального
правління Всеукраїнського то-вариства “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка
26 січня 2017 року

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment