Громадськість вимагає закону «Про державну мову»

19 січня у Верховній Раді за-реєстровано розроблений зу-силлями експертного та громад-ського середовища законопро-ект “Про державну мову” (ре-єстр. № 5670). Ця довгоочікувана подія від-криває шлях до системних змін у становищі української мови, дер-жавний статус якої час нарешті наповнити реальним змістом.Наша мова є одним із визна-чальних чинників, що перетво-рюють українців на єдиний на-род і творять міцне підґрунтя
державної незалежності і собор-ності України. Це не просто культурне над-бання і засіб комунікації, але на-ріжний камінь національної без-пеки, соціального розвитку та  міжнародної суб’єктності Укра-їни.
Саме тому Москва упродовж століть здійснювала ціле-спрямовану політику знищен-ня української мови. Русифіка-ція, спрямована на розмивання  української ідентичності, послаблення і роз’єднання нації, на жаль, тривала і після прого-лошення 1991 року державної  незалежності. Меншовартість і  брак політичної волі призвели  до нездатності української дер-жави забезпечити, як того вима-гає стаття 10 Конституції Укра-їни,  “всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”. Саме че-рез це в нашому культурно-ін-формаційному просторі запанував “русскій мір”, а в Криму і на сході виникли зручні плацдарми для збройної агресії.
Навіть після Революції гідності та початку війни русифікацію не зупинено. Навпаки, сум-нозвісний мовний закон Ківалова-Колесніченка діє і досі, заохочуючи витіснення української мови зі сфери послуг, телебачення, преси, реклами, бізнесу, руйнуючи самі підвалини української ідентичності.
Час нарешті зупинити зросійщення і прийняти сучасне мовне законодавство, що від-повідає Конституції та викли-кам, які стоять перед Україною.
Для написання такого закону об’єднало зусилля широке коло експертів-правників, мовознавців, медійників, громадських активістів. Ядром цього процесу стала робоча група Координаційної Ради з питань застосування української мови в усіх сфе-рах суспільного життя при Міністерстві культури України. Ми щиро вдячні 32 народ-ним депутатам із різних фрак-цій, які підтримали й офіційно внесли громадський законопроект “Про державну мову” (реєстр. № 5670). Законопроектом, при роз-робці якого враховано досвід вітчизняного та європейського мовного законодавства, передбачені дієві механізми захисту, функціонування та розвитку української мови в усіх ключових сферах суспільного життя. Він також передбачає скасування закону Ківалова-Колесніченка і внесення змін до багатьох галузевих законів.
Водночас законопроект не спрямований проти жодної іншої мови. З метою належного захисту прав національних меншин, зокрема на розвиток і ви-користання їхніх мов, найближ-чим часом до парламенту бу-де внесено законопроект “Про
права осіб, що належать до на-ціональних меншин”. Ухвалив-ши ці два закони, Верховна Ра-да зможе нарешті покласти край
штучному протиставленню різ-них мов.
Ми розуміємо, наскіль-ки серйозним буде опір з бо-ку всіх, кого влаштовує ниніш-нє русифікаторське законодав-ство, — починаючи від Москви та її п’ятої колони й закінчуючи олігархічними медіа-холдинга-ми і політиками, що звикли спе-кулювати на мовній темі.Маємо об’єднати зусилля і не залишити їм жодного шансу.Ми звертаємося до народних депутатів України, керівництва Верховної Ради, профільного комітету з питань культури і ду-ховності, кожної депутатської фракції та групи із закликом ви-явити державну відповідальність і політичну волю й забезпечити ухвалення цього закону.
Окремо звертаємося до ав-торів інших законодавчих ініці-атив на мовну тематику з про-ханням не ставити особисті чи партійні амбіції, інтереси окре-мих бізнесових та політичних груп вище національних інтере-сів. Підтримка громадського за-конопроекту в першому читан-ні відкриє можливість внесен-ня конструктивних поправок до його тексту перед остаточним ухваленням.Закликаємо Президента, уряд і профільні міністерства підтримати ухвалення закону. З метою сприяння цьому процесу з боку громадянсько-го суспільства заявляємо про створення громадської коаліції “Україні — закон про державну мову”, яка є відкритою до учас-ті громадських об’єднань та всіх небайдужих людей.
2017-й, рік століття україн-ської революції, має стати ро-ком ухвалення закону “Про дер-жавну мову”.
•Рух “Простір свободи”
•Громадянський рух “Відсіч”
•Ініціатива захисту прав
українськомовних “И так по-ймут”
•ГО “Молодіжний Націона-лістичний конгрес”
•ГО “Незалежні”
•Ініціатива “Переходь на
українську”
•ГО “Всеукраїнська мережа
“Вільні Люди”
•Всеукраїнське Товариство
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка
•Координаційна рада з питань
захисту української мови при Київ-ській міській організації товариства
“Меморіал” ім. В. Стуса
•ГО “Культурно-освітня фун-дація “Лібері Лібераті”, Крама-торськ (голова Максим Потап-чук).
•ГО “Український світ”
•Волонтерський рух “Безко-штовні курси української мови”
•ГО “Український розмовний
клуб “Файно”
•ВГО “Союз Українок”
•ІЦ Майдан Моніторинг
•Громадська кампанія “Мо-вомарафон”
•Громадський сектор Євро-майдану
•Громадська організація “Сту-дена”
•ГО “Кримський центр діло-вого та культурного співробітни-цтва “Український дім”
•Громадська організація “Ін-ститут гендерних програм”
•Громадський рух “Не будь
байдужим”
•ГО “Просвітницький Центр
національного відродження ім.
Євгена Чикаленка”
•Київський благодійний фонд
ім. Олекси Гірника “Українським
дітям — українське слово”.
•Центр досліджень визволь-ного руху
•Ініціатива “Дріжджі”
•Портал мовної політики
•Всеукраїнське об’єднання
“Рух захисту української мови”
•Молодіжний націоналістич-ний конгрес
•Рух “Вільні люди”
•Молодий Народний Рух

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment