На крилах любові, надії і поезії

Оксана КЛІМОВА,
завідувач відділу обслуговуван-ня Кам’янець-Подільської цен-тральної районної бібліотеки
Хліборобська праця, рідна
природа, трудовий і ратний по-двиг старших поколінь, молода
людина з любов’ю в серці — це
світ Миколи Мачківського. Та-ка поезія допомагає у нашому ду-манні, зрештою, у повсякденних
клопотах. Під мелодійні звуки
сопілки розпочався краєзнавчий
екскурс “Сядьмо й зачитаймо-ся” (до 75-річчя Миколи Мачків-ського — письменника-краєзнав-ця) у бібліотеці-філіалі села На-горяни, який підготували та про-вели бібліотекарі з Кам’янець-Подільської центральної район-ної бібліотеки.
Стимулом у житті для автора
стають нерозривні родинні коре-ні, предківський дух: “Все тут до-машнє, до болю святе”. Поет за-хищає пісню дідів, полотняну со-рочку, в якій виростали здорови-ми ті, що жили до нас, захищає
сільську цнотливість і це все було
переглянуто читачами сільської
бібліотеки під час відеопрезента-ції про творчу стежину письмен-ника, яку підготувала бібліоте-кар-координатор Олена Гаращук.
Автор, із самого початку твор-чої роботи вдається до досить
складної теми: поринає у психо-логію людської душі. Все це оспі-вано поетичними рядками:
Клубочок, що підкотиться до горла,
Гіркий, аж застилають сльози очі.
Яка б людина не спізнала горя,
У ній щемливий стиснеться
клубочок.
І випливе відтіль, з самого денця,
І другим серцем в тілі затріпоче.
Тоді людині до кінця збагнеться,
Чого від неї перше серце хоче.
Ведуча краєзнавчого екскур-су Інна Михайловська наголо-сила, що перу відомого поділь-ського письменника належать ху-дожньо-документальна повість
“Сорокодуби”, художньо-до-кументальний роман “Пароль-“Проскурів”, романи “До вежі
червленої” — про відому пись-менницю Наталію Кащук, “Жи-ви — як сад…” — про письменни-ка і журналіста Мар’яна Красуць-кого.
Під час заходу звучали пое-зії Миколи Антоновича. З книж-ковою викладкою літерату-ри присутніх ознайомили Іло-на Юзвак, Катерина Сеніч сту-денти-практиканти Кам’янець-Подільського коледжу культури і
мистецтв.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment