«Ладоньки» — це обереги

Світлана САДОВЕНКО, художній керівник зразкового те- атру пісні “Ладоньки” ЦПР Свя- тошинського р-ну м. Києва, кан- дидат педагогічних наук З разковий театр пісні “Ла- доньки” — художній колектив, що був створений для естетич- ного виховання дошкільнят на українському дитячому фолькло- рі. Сьогодні його відвідує близь- ко 100 дітей. Найменшим — по два рочки, а найстаршій — Ма- річці Нікольській — уже 16! Во- на з нами 12 років, від самого по- чатку створення колективу. А те- пер співає разом зі своїми сестра- ми Настею і Дариною, які підрос- ли і…

Read More

Апостольська нива Леоніда Тоцького

Заслужений художник України, дійсний член Україн- ської академії архітектури, художник-монументаліст і ху- дожник-реставратор Леонід Григорович ТОЦЬКИЙ відзна- чив 85 років від дня народження. Н. КУКІЛЬ, мистецтвознавець За довгі роки творчої діяль- ності митець створив безліч пре- красних творів. Його мозаї- ки прикрашають пам’ятні будів- лі Києва: це і мозаїчне оздоблен- ня плафона головного вестибюля Київського залізничного вокзалу, і мозаїки Київського муніципаль- ного академічного театру ляльок, однієї з дитячих лікарень Киє- ва та інші. Мозаїчні ікони право- славних святих, народжені талан- том Леоніда Григоровича, орга- нічно вплелися в інтер’єри і фа-…

Read More

Таємнича сила картин Тетяни Яблонської

У Центральному будинку художника НСХУ відкрили ви- ставку, присвячену 100-річчю від дня народження видат- ного українського живописця і педагога Тетяни ЯБЛОН- СЬКОЇ (1917—2005). Едуард ОВЧАРЕНКО Фото автора Тетяна Нилівна працюва- ла у жанрі станкового живопису, створювала тематичні картини, портрети, пейзажі, натюрморти. Постійно перебувала у стані по- шуку якнайвиразнішої худож- ньої мови. Твори мисткині від- різняються філософською гли- биною світосприйняття, багатим і вишуканим колоритом, компо- зиційною довершеністю та ори- гінальністю просторових вирі- шень теми. Багатьом її полот- нам притаманні тонка задушев- ність, лаконічність стилю, май- стерність декоративного уза- гальнення. “У житті…

Read More

Батьків «Кобзар»

Святослав ВАСИЛЬЧУК, м. Житомир Відколи себе пам’ятаю, ця книжка ле- жала в нас удома на столі під образами, на гарному, з пензлями, біло-коричневому настільнику. Розкривши палітурку, я ба- чив там чоловіка в кожусі, смушковій ви- сокій шапці, який суворо дивився на ме- не й ніби запитував: “Ти хто, малюк, і що шукаєш у моїй книжці?”. Запитання це я чув майже вголос, і розумів, що відповідь десь там, в акуратних стовпчиках віршів, яких, проте, ще не вмів читати… А ще по неділях та у великі свята, коли у нас, на Волині,…

Read More

Герої не вмирають!

Анатолій КОВАЛЬЧУК На початку лютого ц. р., як і в попередні 10 років, представ- ники громадських організацій (передусім СОУ, ВУТ “Просві- та” ім. Т. Шевченка, об’єднання українських козаків, ветера- нів, учасників АТО, волонтерів) вшанували пам’ять Героїв Тру- бежа. Так ми називаємо тих по- над три сотні козаків-мешкан- ців Лівобережної Київщини, які на початку лютого 1919 р. до- бровільно вступили у кривавий бій проти московсько-більшо- вицької банди на берегах р. Тру- біж (неподалік с. Коржі Бари- шівського р-ну Київської обл.). Ціною своїх життів вони на дві доби зупинили наступ ворога на…

Read More

Пропагуємо національні цінності

Олег ПУСТОВГАР, член Правління Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шев- ченка Полтавське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” передало воїнам російсько-української війни книжку, присвячену Івану Франку Полтавські просвітяни пере- дали воїнам східного фронту та учням полтавських шкіл нове ви- дання Полтавського ОО ВУТ “Про- світа” із серії “Просвітницька кни- гозбірня”, присвячене знаменній да- ті, яку відзначали торік — 160-річ- чю з дня народження Івана Франка. Також видання стало подарунком для учасників “Ігор Героїв” — спор- тивних змагань із кросфіту “Си- ла нації”. Цей всеукраїнський спор- тивний турнір у Полтаві за учас-…

Read More

За державним замовленням…

Василь МАЛАШЕВИЧ, смт Черняхів, Житомирська обл. Те, що нинішня “українська” влада продовжує політику Петра Валуєва — знищення української мови, — всі знають. Для переко- нання народу в своїй правоті ви- користовують різні методи. Шу- кають для нас авторитетів за кор- доном. 2016 року в Харкові ви- давництво “Фолио” надрукува- ло “на замовлення Державно- го комітету телебачення і радіо- мовлення України за програмою “Українська книга 2016 року” книгу Антона Антонова-Овсєєн- ка “Три войны России с Украи- ной”. Автора представили як ро- сійського історика та журналіс- та, онука відомого революціоне- ра В….

Read More

Володимир ЗАГОРІЙ: «У режимі граничного напруження…»

До уваги читачів “СП” інтерв’ю з президентом Ліги українських меценатів, головою Наглядової ради ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, доктором фарма- цевтичних наук, професором, завідувачем кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармако- логії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Володимиром Загорієм. — Що має сказати про свої від- чуття людина, під керівництвом якої завершується уже XVII Між- народний конкурс з української мо- ви імені Петра Яцика? — Почну здалеку. Мій зна- йомий, який відзначається пер- манентним скептицизмом, так прокоментував цей конкурс: “Ви б’єтеся головою в стінку”. Я від- повів:…

Read More

«Маємо знати ім’я кожного, хто віддав життя за Батьківщину»

Із початком російської агресії працівники Національного військово-іс- торичного музею України почали збирати інформацію про загиблих вій- ськовослужбовців та представників інших силових відомств. Для цього його представники ще у травні 2014 року звернулися до керівництва МО України з проханням дозволити військовим частинам та військкоматам надавати відповідну інформацію. Паралельно працівники музею знайомилися з ро- динами загиблих, збирали інформацію серед учасників АТО, передусім — поранених, які лікувались у Національному військово-медичному клінічно- му центрі МО України. Про те, як створювали базу даних загиблих на цій війні, розповідає за- ступник начальника Національного військово-історичного музею України…

Read More

«Кримські Герої» чи зрадники України?

Справжні моральні якості людини виявляються в екстремальних умо- вах. Підтвердження цієї тези — героїзм наших воїнів у російсько-україн- ській війні на сході України. Захищаючи рідну землю, Європу та весь світ від російського фашизму та путінської чуми, майже 3 700 українських воїнів віддали свої життя. 39 із них вшановано найвищою державною нагородою “Герой України”. А чи є моральним для всіх нас, живих, насамперед їхніх батьків, дітей і родин, перебування загиблих у одному списку з тими, хто зрадив український народ та Українську державу? Такі думки сьогодні у го- ловах тих, хто має…

Read More