Лесь Курбас — дослідження і таємниці

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та Яра Мистецька Група (США) відкрили виставку “Курбас у Києві”, а в Національному центрі театрального мис- тецтва ім. Леся Курбаса відбувся мистецький вечір “Під знаком Леся Курбаса”. Заходи приурочили до 130-річчя від дня народження видатного українського режисера.

Едуард ОВЧАРЕНКО На відкритті виставки “Кур- бас у Києві” виступили Богдан Струтинський, голова Націо- нальної спілки театральних ді- ячів України; Ірина Дробот, ди- ректор Музею театрального, му- зичного та кіномистецтва Укра- їни; Вірляна Ткач, художній ке- рівник Ярої Мистецької Групи (США) та Тетяна Руденко, голо- вний зберігач фондів Музею, які розповіли про внесок Леся Кур- баса у розвиток українського та світового театру. В експозиції представлені ес- кізи костюмів, які викликали за- хоплення публіки і мистецьких критиків, а також оригінальні й реконструйовані костюми, маке- ти сценографії, афіші, режисер- ські примірники п’єс із нотатка- ми Курбаса, ноти, документальні фотографії з вистав. Виставка розпочинається роз- повіддю про роботу Леся Курба- са в Молодому театрі та розгор- тається довкола трьох його поста- новок у Мистецькому об’єднанні “Березіль”: “Газ” (1923), “Джим- мі Хіггінз” (1923) та “Макбет” (1924). Кожен період творчості Кур- баса відзначається інновація- ми. Але саме на час праці у Мис- тецькому об’єднанні “Березіль” (1922—1926) припадає найбіль- ший розквіт його творчості. Ре- жисер починає переосмислювати фундаментальну логіку театраль- ного простору та представлен- ня тіла на сцені. Курбас співпра- цює із художником-авангардис- том Вадимом Меллером, створю- ючи сценічні конструкції, які по- чинають нагадувати скульптури чи навіть інсталяції, більше ніж театральні лаштунки. Своїм головним завданням організатори ювілейної вистав- ки вважають продемонструвати саме ті театральні модерні інно- вації, які репрезентують Курбаса як одного із митців при витоках мультимедійних течій у театрі та в мистецтві загалом, ставлять йо- го в один ряд із найбільш знаними авангардистами першої половини ХХ сторіччя. Заходи зі вшанування видат- ного режисера продовжилися в Національному центрі театраль- ного мистецтва, що носить його ім’я. “Наш Центр вивчає в чому Лесь Курбас випереджав свій час. Коли ми дивимося на європей- ський театр ХХІ століття, то ба- чимо в ньому мову Курбаса. Сьо- годні вивчення творчості мит- ця вимагає нових підходів від на- ших театрознавців. Кожен наш дослідник одночасно теоретик і практик. Але наразі потрібно все більше переключатися з теорії на практику”, — зазначила заслуже- ний діяч мистецтв України Неллі Корнієнко. Директор видавництва “Смо- лоскип” Ростислав Семків пре- зентував книжку “Лесь Курбас і театр “Березіль”, що вийшла у серії “Архів Розстріляного Від- родження”. До цього унікально- го видання увійшли архівні до- кументи, які висвітлюють склад- ні перипетії театрального життя “Березолю”, розкривають таєм- ниці слідчої справи Леся Курбаса та його реабілітації. Також книж- ка містить численні фотоматері- али. Більшість документів опри- люднено вперше. “Нове видання — це продов- ження великого проекту, що роз- почався ще в діаспорний період нашого видавництва у 50-ті ро- ки минулого століття. Крім чис- ленних перевидань книжки “Роз- стріляне відродження”, побачи- ли світ видання забутих авторів. І не лише тих, хто був репресова- ний, а й тих, чиї імена з якихось причин вилучили з літературно- го процесу. До першого тому “Архіву Роз- стріляного Відродження” уві- йшло сім карних справ українських письменни- ків. Другий том склада- ють понад 500 сторінок документів, пов’язаних з іменем Леся Курбаса. Перша частина книжки присвячена театру “Бе- резіль”, друга — карній справі Л. Курбаса, а третя — реабілітації митця”, — розповів пан Ростислав. А модератор вечора Олег Миколайчук розпо- вів ще про одне видання, підготовлене Центром Курбаса — книжку “Таї- на буття” — першу анто- логію української біогра- фічної драми про вели- ких українців, одна з п’єс якої “Гайдамаки. Інші” Олега Низовця пов’язана також із творчістю Леся Курбаса. Дослідник Микола Шкарабан представив проект “Акторська школа Леся Курбаса від Моло- дого театру до “Березолю”. Пан Микола, який здійснив новітнє дослідження школи “Розумно- го Арлекіна” Л. Курбаса, розпо- вів про акторський тренінг видат- ного режисера, ілюструючи віде- опоказами з кіноролей “березіль- ців”. Президент студії “ВІАТЕЛ” Василь Вітер презентував доку- ментальний фільм “Перетворен- ня” із серіалу “Гра долі”, в яко- му показана історія кохання Леся Курбаса і його дружини Валенти- ни Чистякової. Завершився вечір презента- цією художнього фільму “Лесь. Маленька драма”, створеного у Київському національному уні- верситеті театру, кіно і телебачен- ня ім. І. Карпенка-Карого. Як ві- домо, у юності Лесь Курбас ледь не вмер від кулі в серці. Цей випа- док став поштовхом до створення стрічки. У детективно-психоло- гічній драмі переплелися любов- на історія, в якій дійовою особою виступає Лесь Курбас у ролі жан- дарма Михайла з “Украденого щастя” і реальна історія з пострі- лом та слідчим. Чи справді це бу- ла спроба самогубства, чи замах на Курбаса? Що сталося насправ- ді, хто винен? Відповіді на ці за- питання намагається знайти мо- лодий режисер Маркіян Мірош- ниченко. Модератор вечора Неда Не- ждана зазначила, що цей фільм створений на волонтерських за- садах, а його творці намагалися розгадати одну з таємниць жит- тя видатного митця. Оскільки ж документальних свідчень про зо- бражувані події зовсім мало, це розширило поле для творчої фан- тазії, а поштовхом до ідеї стала творчість Івана Франка.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment