Сценарії добра

Якщо прагнути залишити письмові свідчення про людей незвичайної долі і таланту, то мушу визнати, що не встигаю часом за плином подій. А порядних людей у житті зустрів чимало, і вони варті не одного рядочка в часописі чи книжці. Тож намагаюся надолужити згаяне, щоб доповнити га- лерею своїх героїв, поки вони самі можуть оцінити те, що вдалося вихопити з життя, і обігріти побачене добрим і свіжим словом.

Василь ВАСКАН, член НСПУ, заслужений працівник куль- тури України Отож нині слово про Остапа Савчу- ка — заслуженого діяча мистецтв України, лауреата обласної літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича, художньо- го керівника обласної філармонії, голову обласного об’єднання Всеукраїнського то- вариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка. Він зійшов на буковинський мистець- кий небосхил впевнено і природно. Таких не треба тягти. Такі не пробиваються лік- тями, а входять у двері, які потім не зачи- няються, бо такі потрібні всім і завжди. Їх не помічають, коли вони є, і ката- строфічно не вистачає, коли вони відсут- ні чи вже нема. Остап Савчук у культурному жит- ті краю посідає своє, видне і запатентова- не місце режисури добра. Природна інте- лігентність, настояна на кіцманських тра- диціях і правилах духовності, вигідно виді- ляють його у будь-якому рядку культурної президії в самий центр, і це вже потім йо- го незмінне “Будьмо! Жиймо!” завершує будь-яке свято, яке без нього, Остапа Ва- сильовича, могло й не відбутися. Згадую свій творчий вечір у філармо- нії. Безліч великих і малих проблем, якими довелося перейматися, ніби впірнули в чу- дово зрежисоване свято. Він, Савчук, слу- хав мої міркування про цей вечір, про учас- ників, запрошених гостей, елементи дійства, приємно, але таємниче усміхався, а в глиби- ні добрих, розумних і лагідних очей блиско- тіло живим вогником те, що потім зійшло на сцену, заговорило, заспівало, зацвіло. Він талановито скоординував через оригіналь- ний сценарій і чудову ведучу, артистку Марію Фантух виступи яскравих виконавців творів автора. Лунали естрадні, камерні пісні, спі- вали хори й ансамблі, дарували пісні солісти, звучала поезія автора. Майже чотири години спілкування з переповненою залою прихиль- ників творчості не лише автора, а й режисе- ра, заслуженого діяча мистецтв України Оста- па Савчука. Глядач приходить насолодитися дійством, і його чинить справжній маестро, прекрасний режисер, тонкий знавець не ли- ше сценічної класики, а й таємниць жанру і буковинської мистецької школи. Таких щасливців, яким у той вечір був я, в Чернівцях і на Буковині багато, бо сце- нарії оригінальних мистецьких свят, приу- рочені творчим людям, котрі вносять свою лепту в скарбницю буковинської культури, її оригінальних традицій, — то плід праці Остапа Савчука. Або такий момент. Народжувалася книжка пісень композитора й виконавця, заслуженого артиста України Івана Дер- ди на слова автора цих рядків “Невмируща моя Україна”, що містить десять пісень па- тріотичного звучання. Остап Савчук пише вступне слово разом із народним артистом України, лауреатом Шевченківської премії Андрієм Кушніренком і академіком Кос- тянтином Поповичем. Він розробляє сце- нарій і організовує презентацію пісень у Бу- динку письменників України. Завдяки його організаторському і мис- тецькому таланту теплого квітневого вечо- ра у позолоченій залі НСПУ в присутності еліти українського письменства на вулиці Банковій, навпроти президентського пала- цу, зазвучали твори буковинських авторів. Не забулася й ще одна подія міжнарод- ного значення. 2006 року спільними зусил- лями культурологічних товариств Букови- ни і Молдови розроблений проект увіко- вічення в українських громадах сусідньої держави славетних українців. Уряд Молдо- ви присвоїв ліцею в селі Унгрі Окницького району ім’я Ольги Кобилянської. Ухвалено рішення відкрити в селі, де мешкає 99 % етнічних українців, музей О. Кобилянської, встановити пам’ятну стелу та погруддя Гірської Орлиці. Товариство української культури Мол- дови звернулося до обласного відділен- ня товариства “Україна—Молдова” з про- ханням надати допомогу, оскільки Чернів- ці — центр літературної спадщини славет- ної письменниці. Остап Савчук, який щойно став до ви- конання обов’язків начальника управлін- ня культури облдержадміністрації, негай- но підписав розпорядження, згідно з яким розроблені конкретні, дієві заходи. Усе вра- ховано, залучені необхідні творчі, науко- дослідні організації й установи, тривали по- шуки фінансових і матеріальних ресурсів. За неповні два місяці все виконали. У грудні 2006 року на березі Дністра, в цен- трі села Унгрі відбулося грандіозне свято, де урочисто відкрили музей, в організа- ції якого велику роботу виконав директор музею О. Кобилянської в Чернівцях пись- менник, заслужений працівник культури України Володимир Вознюк, стелу і по- груддя виготовив і встановив член НСХУ Дмитро Горшковський. Делегацію облас- ті на всіх заходах у братній державі очо- лив Остап Савчук, людина справи, відпо- відальності і високого художнього смаку. А скільки цікавих, неординарних за- ходів на його рахунку як голови обласної “Просвіти”. Він і найактивніші просвітяни завжди там, де вшановують видатних укра- їнців, де йдеться про утвердження рідної української мови, народних звичаїв і тради- цій, де підтримують національну ідею, все наше рідне, українське. Тож закономірно, що він серед найактивніших членів “Про- світи” нагороджений найвищою її нагоро- дою медаллю “Будівничий України”. Це лише кілька штрихів до життєво- го і творчого портрета Остапа Васильови- ча Савчука. Він не уявляє себе без улюбле- ної роботи, без рідних, друзів. Пройдено і пережито немало здобутків і, на жаль, не- поправні втрати. Та нині особлива дата в календарі його життя, яке прикрашає сво- єю доброю душею, відкриваючи її людям, яких любить, поважає і шанує. І люди ці- нують його талант, власний сценарій жит- тя буковинського інтелігента. P. S. Оберемок щирих поздоровлень і по- бажань з нагоди 70-річчя Остапові Васи- льовичу САВЧУКУ, отаманові буковинських просвітян, засилають однодумці по україн- ській ідеї, соратники у справах, друзі по духу. Хай Бог дає здоров’я, наснаги, одержимості на довгому життєвому шляху. Многая літа! Будьмо! Жиймо! Творімо!

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment