Громадсько)патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України

Наталія ФІЛІПЧУК, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогічної освіти і ос віти дорослих НАПН України

У Педагогічному музеї Украї ни (Київський міський будинок учителя) відбувся круглий стіл “Громадсько патріотичні ідеї Т. Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України”. Модератором культурного заходу була Нелля Григорівна Ничкало — доктор педагогічних наук, про фесор, дійсний член НАПН Ук раїни, академік секретар Відді лення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. У виступах брали участь спів робітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; П. М. Мовчан — лауреат Національної премії України іме ні Тараса Шевченка, голова Все українського товариства “Прос віта” імені Тараса Шевченка; працівники Педагогічного музею України; директор та викладачі Київського професійно педаго гічного коледжу імені Антона Макаренка та гості. З ґрунтовни ми доповідями виступили Г. Г. Фі ліпчук — доктор педагогічних на ук, професор, дійсний член НАПН України, який блискуче розкрив фундаментальну основу національних ідей Т. Г. Шевченка у вихованні молоді; О. Г. Кучеря вий — доктор педагогічних наук, професор висвітлив педагогічний контекст аксіологічної складової шевченківської поезії; О. П. Міх но — директор Педагогічного му зею України, кандидат педагогіч них наук ознайомив присутніх з експозицією Педагогічного му зею України, присвяченої педа гогічній спадщині Т. Г. Шевчен ка; Г. Г. Яблонська — народна ар тистка України у своїй доповіді акцентувала увагу гостей форуму на досягненнях та проблемах Міжнародного проекту “Шев ченко єднає народи”; К. В. Сте ценко — заслужений артист Ук раїни, голова Київського місько го об’єднання “Просвіти” імені Та раса Шевченка, доцент Київського національного університету куль тури і мистецтв підкреслив роль спадщини Т. Г. Шевченка у розвит ку суспільства та у вихованні нації; О. М. Ходацька — заступник ди ректора з науково методичної ро боти спеціалізованої школи № 187 з поглибленим вивченням україн ської та англійської мов міста Киє ва, висвітлила методичні засади викладання творчості Тараса Шев ченка у загальноосвітній школі. Яскравим доповненням було виконання поетичних творів Та раса Шевченка Г. Г. Яблонською, О. Г. Кучерявим. У виконанні К. В. Стеценка прозвучало соло для скрипки eDumа “І мертвим, і живим, і ненарожденним…”

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment