Київ вітає Кобзаря

Едуард ОВЧАРЕНКО

Товариство “Знання” України в Київському планетарії провело мистецьку акцію “Шевченкові ім перативи”. Розпочалася акція пре зентацією виставки народного ху дожника України, лауреата Шев ченківської премії Валерія Фран чука, в якій представлено 44 кар тини, створені за творами Кобза ря, та унікальної колекції видань “Кобзаря” різних років шевчен кознавця Євгена Дроп’ятого. “Сьогодні відзначаємо день народження нашого пророка. Все свідоме національне життя поча лося з Шевченка, а “Кобзар” — наша українська “Біблія”. Прик лад з історії: не дивлячись на за борону видання “Кобзаря” 1906 року вийшла рекордна кількість видань цієї геніальної книги”, — наголосив голова правління То вариства “Знання” України Ва силь Кушерець. “Ми започаткували конкурс “Тарас Шевченко єднає народи”. У ньому беруть участь і мешканці України, і громадяни інших кра їн, які долучаються до конкурсу за допомогою відео”, — зазначи ла активна популяризаторка творчості Тараса Шевченка, на родна артистка України Галина Яблонська. Про велич Шевченкового слова говорили Раїса Недашків ська, народна артистка України; Анатолій Журавель, зас лужений діяч мистецтв України; Кирило Бул кін, актор і культурний діяч; Борис Войцехів ський, відомий громад ський діяч, шевченко знавець та інші. Після цього Валерій Франчук провів екскур сію своєю виставкою. Представлені полотна — своєрідні ілюстрації до творів Кобзаря, автор ське бачення Франчу ком віршованих рядків поета. У творах Шевчен ка він вбачає код незни щенності українського духу. Триватиме вистав ка до дня перепохован ня Тараса Григоровича — 22 травня. У Київському плане тарії також вшановували Тараса Шевченка. Чоловічий са модіяльний народний хор “Чума ки” виконав фрагмент пісенно віршованої літургії “Не жди спо діваної волі”. А справжньою род зинкою цьогорічних “Шевченко вих імперативів” стала вистава “Великий льох” у виконанні мо лодих акторів Театральної студії “Слово”, які навчаються у Націо нальній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Поставила виставу професор кафедри режи сури театралізованих видовищ і свят Академії, заслужена артис тка України Ольга Шлемко. У філії Національного музею Тараса Шевченка — Будинку му зеї Тараса Шевченка відкрили вис тавку “Віч на віч із Шевченком”, де зібрано портрети Шевченка. Експозиція розповідає про те, що Т. Шевченко увійшов в укра їнську історію та культуру як символ волелюбних прагнень. Ще за життя, як автор “Кобзаря”, він став уособленням голосу на роду, який прагнув до незалеж ності. Це зумовило постійну при сутність митця в українському культурному просторі, велику за цікавленість до осмислення й змалювання його постаті різними генераціями художників. Першою спробою мистецької канонізації Т. Шевченка стала ікона “Св. Тарасій та Михайло Малеїн”, написана 1867 року Г. Честахівським у пам’ять про Т. Шевченка та його друга М. Ла заревського. Взявши за основу автопортре ти Т. Шевченка, його портрет, на писаний І. Рєпіним, чи фото І. Гу довського (1859), митці кінця ХІХ—початку ХХ ст., пропонували модель сильної духом особистості, провідника національної ідеї. Художник Л. Коштелянчук, апелюючи до “репінського ти пу”, 1959 року написав портрет Шевченка, на якому зобразив по ета сидячи, майже у профіль; у творчих роздумах митець повер нув голову до глядача, а погляд спрямував убік. У 1980 ті роки можливість вільного творчого самовиражен ня мали художники, які ілюстру вали поезії Т. Шевченка. Так, І. Марчук у 1983—1984 рр. ство рив серію ілюстрацій (темпера) для видання “Т. Шевченко. Коб зар” (К., 1994). А в 1990 ті поруч із традиційними ти пами зображення митця формувався образ Шевченка, на ділений символічно алегоричним звучан ням, що визначається як збірний, тобто: на ціональний пророк, ікона, апостол прав ди, архангел захис ник і т. п. До таких робіт належить пор трет Шевченка, ство рений художницею Н. Синишин (1997) та картина О. Шупля ка “Кобзар” (портрет Шевченка) (1992). Особливу увагу привертає картина “Дух Шевченка в Ка наді”, створена 1970 року українцем із Ка нади В. Куриликом. Художник осмислює образ Шевченка як незнищенний дух, що здійснює своєрідний патронаж, оберігаючи українців, які живуть у діаспорі. Мистецько концертний центр ім. І. Козловського Націо нальної оперети України пред ставив проект народного артиста України Олександра Кравченка “І на оновленій землі”. Під час концерту у виконанні пана Олек сандра, заслуженого працівника культури України Зої Кравченко, заслуженої артистки України Га лини Грегорчак Одринської, со лістів вокалістів театру оперети Ганни Коваль та Володимира Од ринського прозучали твори Коб заря “І мертвим, і живим, і нена рожденним…”, “Титарівна”, “Лі лея”, “Катерина”, “Хіба самому написать”, “Слепая”, “Минають дні, минають ночі…”, “Відьма”, “Думи мої”, а також відомі укра їнські пісні “Дивлюсь я на небо”, “Журавка”, “Там, де Ятрань кру то в’ється”, “Ніч яка місячна”, “Чорнобривці”, “Діброво зеле на”, “Червона калина” і вірш Дмитра Кременя “Шевченкова липа”, присвячений Т. Шевченку. Колонна зала ім. Миколи Ли сенка Національної філармонії України запросила на програму “Борітеся — поборете!”, яку по ставив народний артист України Володимир Лукашев. Із невмиру щим Шевченковим словом до глядачів звернувся народний ар тист України Анатолій Палама ренко, який виконав уривки з творів “Іван Підкова”, “Чигрине, Чигрине”, “Кавказ” та “Гайдама ки”. А у виконанні Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди прозву чали українські народні пісні “Ой чого ти почорніло”, “Гей, лі та орел”, “Бандуристе, орле си зий”, “Зоре моя вечірняя”, “Встає хмара з за лиману”, “Ма ла мати доню”; твори на слова Шевченка: “Реве та стогне Дніпр широкий”, дума “Сліпий” на текст поеми “Невольник” та два хори з опери “Гайдамаки”. А в актовій залі Київського на ціонального університету ім. Та раса Шевченка Театр української традиції “Дзеркало” представив одну зі своїх кращих вистав “Сон Кобзаря”, створену за Шевчен ковими творами “Сон”, “І мер твим, і живим, і ненарожден ним…”, на яку запросили відо мих діячів української культури Анатолія Паламаренка, Галину Яблонську, Павла Мовчана, Во лодимира Яворівського та інших.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment