Молитва за Україну

Едуард ОВЧАРЕНКО

Фото автора

Концерт української музики під такою назвою відбувся у Мистецькоконцертному центрі імені І. Козловського Національної оперети України. Його присвятили 175річчю від дня народження Миколи Лисенка. У концерті взяли участь молоді українські артисти та гості зза кордону.

“Сьогодні ми відзначаємо ювілей видатного українського композитора, основоположника української класичної музики, піаніста, диригента, педагога, збирача пісенного фольклору, громадського діяча Миколи Віта лійовича Лисенка”, — зазначала, відкриваючи вечір, режисер Цен тру Козловського Тетяна Зозуля. Митець, який віддав понад півстоліття композиторській ді яльності, написавши понад тися чу самобутніх творів, ніколи не отримував за цю роботу матері альної винагороди. Багато часу М. Лисенко витрачав на приватні уроки та викладання музики в Інституті шляхетних дівчат. І ли ше ночами міг займатися улюб леною справою — писати музику. Парадокс, але найпопулярні ший твір композитора — опера “Наталка Полтавка”, в принципі не є авторським твором у чистому вигляді. До лисенківської версії існувало кілька варіан тів цієї народної опере ти. Декілька музичних фрагментів склав сам автор п’єси — Іван Кот ляревський, використо вувалися пісні Марусі Чурай (зокрема й зна мениті “Віють вітри”). Микола Віталійович го ворив: “Я уклав і впо рядкував клавір”. Він вибрав найпопулярніші українські мелодії, до повнив твір розгорну тою увертюрою і ство рив фортепіанний кла вір. Досі невідомо, чи сам Лисенко оркестру вав цю оперу. У своїй опері “Тарас Бульба” композитор на чільне місце поставив трагедію Тараса і Андрія про роздвоєння особис тості і штучне зіткнення двох народів. Стариць кий і Лисенко створили першу українську оперу про національного ге роя. Саме тому автори змінили фінал і не “вбивали” свого Тараса. А в 30і роки перед Левком Ревуцьким, Борисом Ля тошинським і Максимом Риль ським радянська цензура поста вила завдання: змінити фінал, привівши оперу до гоголівського першоджерела, коли Бульбу спа люють. Тому нині існує кілька ва ріантів цієї опери. Розпочався концерт одним з останніх творів Миколи Лисенка “Елегія”, який він присвятив Та расу Шевченку. Цей унікальний твір у виконанні лауреатів міжна родних конкурсів Олени Туріної (скрипка) та Вероніки Камен ської (фортепіано) звучав у Цен трі Козловського вперше. Також у концерті взяли участь молоді українські виконавці Те тяна Гавриленко, Олена Захожа, Олена Добровольська, Юлія Рис сакТкаченко, Вікторія Джоган, Юлія Зуєва, Дар’я Новицька, Олена Мальчик, артист Націо нального академічного драма тичного театру ім. І. Франка Во лодимир Збаразський. До участі в концерті запроси ли соліста Національної опери Молдови, народного артиста цієї країни Валерія Кожока ру. Саме на такий голос, як у цього співака, ком позитор Георгій Мустя створив історичну оперу “Олександру Лепушня ну”. За цей твір компози тор отримав Державну премію Молдови, як виз начне явище молдавської народної культури. А пан Валерій виконав арію Лепушняну з цієї опери та молдавську пісню “Під тінню старого горі ха” (муз. І. Ферніка, сл. О. Дінеску). Також гість з Молдови виконав україн ську народну пісню в обробці В. Косенка “Взяв би я бандуру” та твір на музику Л. Олександрової і слова М. Петренка “Дивлюсь я на небо”. А завершився концерт Мо литвою за Україну (“Боже Вели кий, Єдиний…”) на музику М. Лисенка, слова О. Конисько го, в аранжуванні О. Кощиця, яку виконали всі учасники цього пі сенного свята. Оперна студія Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського теж долучила ся до ювілейних заходів. Тут від бувся концерт “Посвята Миколі Лисенку”. У ньому взяли участь Державний естрадносимфоніч ний оркестр України — диригент заслужений діяч мистецтв Украї ни Микола Лисенко; хор студен тів Національної музичної акаде мії України — художній керівник народний артист України Євген Савчук: народні артисти України Лариса Кадирова, Роман Майбо рода; заслужена артистка Зоя Ро жок; лауреати міжнародних кон курсів Юлія Бровій, Дарія Литов ченко, Ма Сін Сін, Тарас Бере жанський, Назар Аддаті, Вален тин Кісіленко, Денис Горонов, Олександр Рудько.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment