«Духовність єднає Україну»

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

У Києві урочисто пройшов фестиваль “ІХ міжнародна Пас хальна асамблея “Духовність єд нає Україну”. Асамблея проходи ла з 17 до 30 квітня у церковних храмах і концертних залах Києва. Мистецьке свято відбувалося під патронатом Українських право славних церков за сприяння На ціональної академії мистецтв Ук раїни і творчих спілок. Відкриття асамблеї відбулося у Національному заповіднику “Софія Київська” духовним хо ровим співом, передували йому урочисті фанфари й Великодні передзвони храмів Києва. Прог рама фестивалю — 46 музичних заходів, серед яких виступи про відних колективів і солістів Укра їни, виступ ансамблів пісні і тан цю “Сіверські клейноди” з Чер нігова та “Дарничанка” з Києва, оркестру народних інструментів, презентацію книг… Звучала музи ка різних епох, жанрів і стилів у виконанні зарубіжних гостей — старовинні церковні й фольклор ні піснеспіви, оперна, симфоніч на, хорова і камерна класика, а також надсучасні композиції ук раїнських і зарубіжних авторів. “Асамблея — це радість. Це наше велике прекрасне завоювання”, — сказала знана композиторка Леся Дичко. На фестивалі висту пили блискучі хори, які здобули визнання в Україні і за кордоном. Проведення Асамблеї2017 збіг лося з 80річчям кафедри хорово го диригування Національної му зичної академії України імені П. І. Чайковського. Особливу увагу шанувальників музики привер нули монографічні концерти: “Літургія” Євгена Станковича, українська духовна музика XXI століття: Володимир Рунчак, “Песни безвременья” Георгія Свиридова, “Реквієм” Вольфган га Амадея Моцарта, “Літургія Святого Іоанна Золото устого” Якова Яциневи ча. В концерті визнаного у нас і за кордоном ком позитора Володимира Рунчака “Мої звукові метаморфози” прозвуча ли твори “На смерть Ісу са” у виконанні жіночого академічного хору “Аnі mа” з КНУКіМ, “KYRIE ELEISON” та “В наслі дуванні Шостаковичу” у чудовому виконанні скрипальки Мирослави Которович та Ігоря Са єнка (баян). Цьогоріч до проведення Пасхальної асамблеї долучилися та кож посольства Італії, Узбекистану, Швейцарії, Литви, Угорщини та Польщі. У рамках Асам блеї в “Музичних діалогах” із ве ликим успіхом виступили творчі колективи та виконавці з цих країн. Так, 18 квітня відбувся концерт “Музичний діалог: Ук раїна—Швейцарія” за участю всесвітньо відомого дуету піаніс ток Тамар (Швейцарія) і Натія (Грузія) Берая. Прозвучали твори для фортепіано в чотири руки й двох фортепіано Сергія Рахмані нова, Моріса Равеля, Ференца Ліста і Вітольда Лютославського. 19 квітня відбувся концерт із циклу “Музичні діалоги” — “Ук раїна—Узбекистан” за участю провідної солістки Державного академічного Великого театру опери та балету імені Алішера Навої (м. Ташкент) Муяссар Раз закової. У першому відділенні співачка продемонструвала зраз ки національної узбецької во кальної культури, приємно пора дувала публіку виконанням тво рів українських композиторів Миколи Лисенка й Олександра Білаша. Друге відділення було цілковито присвячено оперній класиці. У ньому взяли участь на родні артисти України, солісти Національної опери Іван Поно маренко та Олександр Дяченко, а також хор і оркестр Оперної студії Академії під орудою її головного диригента, лауреата міжнародних конкурсів Сергія Голуб ничого та заслуженого діяча мистецтв України Алли Кульбаби. В діало зі “Україна—Литва” взяв участь камерний хор Cantate Domino з м. Каунаса. У його вико нанні прозвучали духовні й світські піснеспіви. Сим волом проекту “Україна—Італія” стала прем’єра маловідомої у нас опери Дж. Россіні “Пробний ка мінь…” — спільна праця Академії та По сольства Італії в Україні. Діалог “Україна—Угорщи на” втілила програма “Фольклор єднає нас” у виконанні гуртів “Салон на”, “Тячевська банда” та “Солотвинське тріо” з Угорщини. А чудовий кон церт Ришарда Золодзєв ского (саксофон) і Піотра Роєка (орган) презентував діалог “Україна—Поль ща”. У рамках Пасхальної асам блеї належно вшановано пам’ять видатних українців — діячів му зичної культури, народних артис тів, професорів Анатолія Авдієв ського, Дмитра Гнатюка та Олега Кудряшова. Так у концерті пам’яті Анатолія Авдієвського “Пісня — душа моя” Національ ний заслужений академічний на родний хор України ім. Г. Верьов ки на біс виконував для слухачів народні пісні в обробці славетно го Майстра. А у концерті “Два кольори мої, два кольори” проз вучали улюблені пісні народного артиста України Дмитра Гнатюка. А Національний ансамбль соліс тів “Київська камерата” під ору дою В. Матюхіна з успіхом вико нав Музичну присвяту (пам’яті народного артиста України про фесора Олега Кудряшова). Окре мим заходом “ІХ міжнародної Пасхальної асамблеї “Духовність єднає Україну” став концертрек вієм пам’яті Героя України Васи ля Сліпака 28 квітня у Великій за лі Музичної академії. Саме з цьо го дня зала носитиме його славет не ім’я. У концертіреквіємі “Праведная душе…” пам’яті ви датного українського оперного співака, який загинув у зоні про ведення антитерористичної опе рації на сході нашої держави, взя ли участь рідні Героя України та провідні артисти Національної опери України, які поділилися теплими спогадами про Василя Сліпака — щирого патріота укра їнської держави, вірного сина на шого народу… Вечір пам’яті про вела народна артистка України Лариса Кадирова. Міністр куль тури Євген Нищук взяв участь у відкритті пам’ятної дошки на стіні при вході у Велику залу На ціональної музичної академії Ук раїни і присвятив герою поезію Миколи Вінграновського. Пас хальна асамблея урочисто завер шилася безсмертною симфоніч ною музикою Людвіга ван Бетхо вена у виконанні студентського симфонічного оркестру НМАУ ім. П. І. Чайковського під ору дою Ігоря Палкіна. В рамках Асамблеї традиційно відбувся благодійний захід “Вірою, Наді єю Єдині”. Зокрема під час кон цертів, які майже всі були без коштовними, збирали кошти на лікування онкохворої 10річної художниці Ані Безкоровайної, виставку чудових картин якої можна було побачити у фойє Великої зали.

Світлини з вечора “Праведная душе…” пам’яті Василя Сліпака

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment