Про нейтралітет та спів «путінських снігурів»

Сергій ДЖЕРДЖ, кандидат політичних наук, голова Україн ської республіканської партії

Проросійські агенти впливу — так зва ні “путінські снігурі” — з новою силою розпочали хоровий спів про позаблоко вість і нейтралітет, який вони нав’язують Україні, щоб вона залишилася без будь якої допомоги з боку інших держав і між народних організацій. Так легше Росії про довжувати війну проти України та здій снювати окупацію ізольованої країни. Не виняток у цьому і висловлювання колишнього парламентського спікера О. Мороза, а також інших діячів, таких як Мураєв, Чалий, Балицький, що для нас позаблоковість найкраще, це принесе мир, і такий статус може нам надати Рада безпеки ООН. Очевидно, що на сьогодні нейтральний статус, як такий, не працює. Власне, Росія розпочала свою війну проти України в пе ріод, коли ми були позаблоковою держа вою. Я впевнений, що таке наше “безпе кове сирітство” розпалило апетит Росії і прискорило початок війни. Те, що нейтралітет не діє, можна про слідкувати і на історії Другої світової вій ни, під час якої нацисти окупували Бель гію, Нідерланди, Данію, Норвегію, кому ністи розпочали війну проти Фінляндії, а пізніше окупували нейтральні балтійські країни — Естонію, Латвію, Литву. Згодом і Швеція та Швейцарія змінили політику на догоду Рейху. Ті умовно нейтральні країни, які поста ли в період Холодної війни, вже не є ней тральними нині. Зокрема Фінляндія, Шве ція та Австрія — члени ЄС. Якщо ЄС має спільну зовнішню політику та спільну полі тику безпеки, то чи є ці країни нейтральни ми? Якщо Швейцарія є партнером НАТО, бере участь у миротворчих місіях, місіях ЄС та ООН, то чи є це чистий нейтралітет? Нам говорять про те, що такий нейтра літет може забезпечити для нас Рада безпе ки ООН. Це не лише дурниця, це цинічна провокація. Рада безпеки ООН сьогодні не може ухвалити будьякого рішення на під тримку України — ні засудити агресію, ні спрямувати миротворчу місію на Донбас, ні створити міжнародний трибунал із роз слідування збиття малайзійського лайнера рейсу МН17, а все через право вето у Росії, користуючись яким, вона блокує всі рі шення. Припустимо, що Росія погодилась, і Рада безпеки ООН надала якісь гарантії для України, а через місяць та ж Росія роз починає нову війну і наступ на українську територію. Чи має Рада безпеки ООН якісь важелі проти цього? Ні. Росія знову блоку ватиме будьякі рішення в Раді безпеки ООН. Тому це ніякий не захист, це навіть не профанація, а усвідомлена маніпуляція громадською думкою для ослаблення по зицій держави. Чи може бути впевненість, що Росія, порушивши український суверенітет у ча си позаблоковості, розтоптавши і Буда пештський меморандум, і договори про дружбу, взаємне визнання кордонів та ба гато інших, не зробить це знову? Впевне ність є якраз у зворотному. Яким має бути механізм захисту Украї ни? Захист повинен бути реальним, справ жнім. Та практична співпраця з НАТО, яка є, той діалог, який ми ведемо з Північноат лантичним альянсом є запорукою поси лення національної безпеки. Членство в НАТО є питанням майбутнього, а сьогод ні, власне опираючись на нашу мету на буття членства в Альянсі, ми звертаємося до наших партнерів із питаннями допомо ги Україні в час теперішній. І ця допомога суттєва. Із початку російськоукраїнської війни ми отримали від США понад 760 млн до ларів на безпекові та оборонні програми, а по курсу це близько 20 млрд грн. Чи зайві ці кошти для армії під час війни? Спільні маневри, навчання, інструктори, трастові фонди, політична, матеріальнотехнічна підтримка, зустрічі, візити, військова ме дицина — все це посилення національної безпеки держави. Без діалогу з НАТО в нас було б значно більше вбитих і поранених на війні, і Росія просунулась би набагато більше вглиб країни. Тому, хоч би що нам співали “путінські снігурі” про нейтралітет, нам необхідно посилювати взаємодію з іншими країна ми, групами країн, міжнародними органі заціями, з НАТО, ЄС та іншими інституці ями, набувати членства в них із тим, щоб ми не залишались вічнавіч із ворогом. Тоді і перемога буде за нами, адже правда та міжнародна спільнота на нашому боці. Майно, яке є нічийне, тобто нейтраль не, саме по собі є спокусою, щоб його за брати. Тому і для України бути в безпековій системі значно краще і ефективніше, ніж бути поза дієвими інститутами безпеки.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment