Приміщення ДНУ «Енциклопедичне видавництво»-2. Чия правда, того й сила?

Тетяна КРАЙНІКОВА

У “СП” (ч. 19 за 2017 р.) був матеріал про конфліктну ситуацію навколо приміщення, в якому донедавна працювала Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”. Працювала, реалізовуючи національний проект “Велика українська енциклопедія” в друкованій та електронній версіях. Але 27 квітня 2017 р. внаслідок рейдерської атаки співробітників фактично “викинули” з приміщення. Попри це, колектив не зневірився і рук не склав. Про те, як тепер розгортається “театр бойових дій” на- вколо приміщення по вул. Богдана Хмельницького, 51-а, розповіла директор Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво” доктор історичних наук, професор Алла Миколаївна КИРИДОН.

У цій конфліктній історії три основні учасники: Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”, Державний комітет з телебачення і радіомовлення України, КМДА. Це ті, що очевидні. Ще називають усілякі прізвища, зокрема й широковідомі, натякаючи видавництву, що справа його марна. Натомість ми певні: чия правда, того й сила.

Диспозиція ДНУ “Енциклопедичне видавництво”

Колектив ДНУ “Енцикло- педичне видавництво” бореться за своє приміщення. Упродовж останнього місяця зробили чима- ло конкретних кроків. Адресували листи найвищим державним посадовцям (Пре- зиденту України П. Порошен- ку, Голові ВР України А. Пару- бію, Премʼєр-міністру України В. Гройсману, меру Києва В. Кличку та ін.). На підставі наших звернень до народних депутатів України депутатські запити подали Юрій Левченко, Іван Кириленко та Світлана Заліщук. 7 червня 2017 р. відбулося засідання Комітету ВР України з питань свободи слова та інформаційної політики, на яко- му головувала і слухала протиборчі сторони Вікторія Сюмар. Не залишилася осторонь НАНУ, надіславши листи-звер- нення за підписом президента НАНУ Бориса Патона на підтримку “Енциклопедичного вида вництва” до Президента та Прем’єр- міністра України. Вагомою під- тримкою колективу Державної наукової установи стали підписи багатьох академіків НАНУ, нау- кової спільноти, небайдужих гро- мадян, за що безмежно вдячні. Триває інформування громад- ськості про хід справи через ЗМІ, під час наукових конференцій. Члени колективу збирають під- писи на підтримку “Енциклопедичного видавництва”.

Диспозиція Держкомтелерадіо України

Держкомтелерадіо України, як засновник і головний розпо- рядник коштів Державної нау- кової установи “Енциклопедич- не видавництво”, надавав і надає установі підтримку. Щоправ- да, не завжди вчасну… Тож в ак- туальній ситуації колектив ДНУ “Енциклопедичне видавництво” сподівається на рішучу позицію і дії свого засновника. І для цього оптимізму є підстави. Держкомтелерадіо зініцію- вав позови до судових інстанцій і відповідних владних інституцій. Упродовж місяця відбулося дві на- ради Держкомтелерадіо щодо си- туації з приміщенням Державної наукової установи “Енциклопе- дичне видавництво”. Отже, реф- лексія проблеми відбувається. Однією з ключових проблем, що спричинила рейдерську ата- ку на Державну наукову установу “Енциклопедичне видавництво”, є незавершеність роботи Комісії з припинення державного підпри- ємства “Всеукраїнське держав- не спеціалізоване видавництво “Українська енциклопедія” імені М. П. Бажана” та Головної ре- дакції Зводу пам’яток історії та культури України при видавни- цтві “Українська енциклопедія” імені М. П. Бажана”. Цю ліквіда- ційну комісію створено відповід- но до наказу Держкомтелерадіо ще 2013 (!), однак замість дії — лише бездіяльність. Незадовільна робота комісії призвела до накопичення боргів за оренду та комунальні пла- тежі та боргів попередньої структу- ри. Це проста і дієва схема: насам- перед створити правову проблему, тоді зробити з Державної науко- вої установи “Енциклопедичне ви- давництво” боржника, а відтак ви- кинути на вулицю на “законних” підставах. Тому вагомим кроком у просуванні до вирішення пробле- ми видається наказ Держкомтеле- радіо про оновлення складу лікві- даційної комісії від 7 червня 2017 р. (де тепер немає окремих осіб, які й були зацікавлені в згаданій схе- мі). Принагідно колектив “Енциклопедичного видавництва” вдяч- ний першому заступнику голови Держкомтелерадіо Богдану Черваку, чия совісна й непохитна пози- ція дає сили змагатися із “впливо- вими” людьми.

Диспозиція Київської державної міської адміністрації

Після багатьох інформаційно-комунікаційних заходів, зоргані- зованих Державною науковою установою “Енциклопедичне видавництво”, департамент ко- мунальної власності КМДА став готовим до діалогу з видавництвом — відбулося засідання, де проблему принаймні обговори- ли. Позиція КМДА така: акт оренди на приміщення може стати реальністю (що раніше було просто недосяжним), якщо бу- де сплачено борги попередньої структури або принаймні Держ- комтелерадіо надасть відповід- ний гарантійний лист про надхо- дження коштів у майбутньому. Укладання акту оренди для Державної наукової устано- ви “Енциклопедичне видав- ництво” стало обставиною не- переборної сили з огляду на бездіяльність ліквідаційної ко- місії. Тому готовність урухомити цю комунальну “глибу” устано- ва з обережною надією сприймає як перший крок до порозумін- ня. “Енциклопедичне видавни- цтво” теж за це — за підписання акту оренди за адресою вул. Бог- дана Хмельницького, 51-а, яка й визначена в Указі Президента як місце її розташування. Тож довкола приміщення Дер- жавної наукової установи “Енци- клопедичне видавництво” триває боротьба. 8 червня 2017 р. питан- ня мало розглядатися в Господар- ському суді м. Києва. Але судо- ве засідання перенесено. Звісно, ДНУ “Енциклопедичне видавни- цтво” сподівається, що його рі- шення буде таким, що після фра- зи “чия правда, того й сила” не буде потрібно ставити знак пи- тання. Ми ж сучасна демократич- на держава, яка дбає про свій ін- формаційний простір?

 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment