Що єднає Хмельницьку міську «Просвіту» і поліцію Хмельниччини?

Павло ХОРОШЕНЮК, член правління Хмельницької міської “Просвіти”, заслужений журналіст України

України! Нещодавно, з ініціативи Ми- коли Семенишина, начальни- ка Головного Управління Націо- нальної Поліції у Хмельницькій області підписали Угоду про співпрацю з Хмельницькою “Просвітою”, а важливість цього вже засвідчена конкретними успішними заходами. Сьогодні найголовніше у системі реформ МВС — це зміна ставлення і громади, і влади до поліції. А щоб змі- ни ці сталися, треба зміню- ватись, найперше, поліцей- ським. “Освіченість, інтелігент- ність, ерудиція — саме це має вигідно вирізнити українську поліцію”, — впевнений голо- вний поліцейський Хмель- ниччини. А “Просвіта” — найкра- щий партнер задля успіху на цьому шляху. Щоб достойно служити і чесно виконувати свій про- фесійний обов’язок, недо- статньо лише одягнути по- ліцейську форму і дотримуватися Закону України про Національ- ну поліцію. Дещо з професій- них навичок можна запозичити у зарубіжних колег, як-от у Кон- сультативної місії Євросоюзу, що проводить дуже корисні тренінги. Але грамотна мова, культура зов- нішня і внутрішня, самоповага, патріотизм — це не тільки підні- має до нових професійних висот, а й зобов’язує працювати над со- бою, і у цім допомагає “Просві- та”! Найперше — це культ рідної мови і Шевченкового слова. Вже перша зустріч голови МО “Просвіти” Зої Діденко з пра- цівниками ГУ НП в Хмельниць- кій області переконала в тому, що українська мова — нашого жит- тя основа. Рідне слово — чинник державотворення і націєтворен- ня, бо національний дух форму- ється в серці людини й виявля- ється у рідній мові. Дуже потрібним є просвіт- ницький проект “Вічний як на- род”. Шевченківські уроки від- кривають слухачам невідомі сторінки життя і творчості Вели- кого Кобзаря. Ілюстрували роз- повіді відеофільмами “Край, де народився геній”, “Тарасова го- ра”, “Земля Подільська, яку схо- див Тарас”. Особливу цікавість виклика- ла анкета “До чи від Шевченка?”, що розкрила актуальність слова і думки Генія. Урочисто й зворушливо чи- тає поезії “Мені однаково” гене- рал поліції Микола Семенишин разом з учасниками конкурсу “Свою Україну любіть”, який від- бувся у світлиці Народного Дому “Просвіти”. Щомісяця у приміщенні ГУ НП у Хмельницькій області прохо- дять відеолекторії проекту “Варто- ві українства”, участь у яких беруть голова МО “Просвіти” Зоя Діден- ко, члени правління Тетяна Ду- пляк, Ірина Князюк, інші. Розповіді та відеофільми про Героїв Крут, Гетьмана Павла Ско- ропадського, Симона Петлюру, Олега Ольжича та інших видат- них діячів української історії до- помагають поліцейським успіш- но скласти тест на патріотизм. З нагоди державного відзна- чення 100-річчя Української на- ціональної революції планується засідання круглого столу за учас- тю відомого журналіста, головно- го редактора газети “Проскурів” Богдана Теленька. Щомісячним є візит-відпо- відь Хмельницької поліції в На- родний Дім “Просвіти”. Крім цього, працівники поліції бажа- ні гості під час проведення тема- тичних заходів у світлиці Народ- ного Дому. Хмельницькі просвітяни і на- далі співпрацюватимуть з охо- ронцями правопорядку, словом і справами допомагаючи поліції Хмельниччини стати найкращою в Україні.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment