Започатковано «Велику українську енциклопедію»

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, м. Ірпінь, Київська обл.

Енциклопедичні видання концентрують, систематизують і унаявнюють знання, систему цінностей, духовний потенціал і часово-просторовий континуум певного суспільства чи історичного періоду. Роль енциклопедій національного рів- ня (а з-поміж них й універсальних) актуалізується в періоди трансформаційних зламів, історичних, суспільно-політичних і соціально-економічних перетворень, пошуку та утвердження нових ідентичностей. Наявність національної енциклопедії універсального типу є вагомим елементом престижу й авторитету держави, мірилом розвиненості суспільства та його культури, цивілізаційного рівня нації.

Нещодавно Державна науко- ва установа “Енциклопедичне ви- давництво” започаткувала випуск “Великої української енциклопе- дії” (ВУЕ). Це перше за доби неза- лежності універсальне багатотом- не енциклопедичне видання з усіх галузей знань. Основою концепції ВУЕ стала україноцентричність. За усталеною для універсальних енциклопедій традицією частка власне національного матеріалу у ВУЕ становитиме не менше тре- тини обсягу видання. ВУЕ планується як бага- тотомне видання, що містить понад 80 тисяч гасел. Значна частина їх вводиться в енцикло- педичний обіг уперше. В енци- клопедії подано поняття і ка- тегорії усіх галузей знань. У стислій і доступній формі пред- ставлено найвидатніші події та постаті світової історії, науки, культури; інтерпретовано най- важливіші відкриття людського розуму і витвори людських рук, суспільні інституції та господар- ські структури, що вплинули на долю народів; відображено рух політичних і культурних ідей та динаміку наукових уявлень. Україна постає не лише органіч- ною складовою частиною бага- томанітного світу, а й суб’єктом його інтерпретації. Підставовим при укладан- ні універсальної енциклопедії у друкованому та електронному ва- ріантах є положення, що загаль- ний реєстр гасел ВУЕ не є жор- стко усталеною конструкцією. У процесі створення енцикло- педії наповнення словника по- стійно зазнаватиме змін, зумов- лених появою нових термінів і визначень та актуальної інформа- ції. Ще більш мобільним є слов- ник і текст портальної версії, яка уможливлює максимально швид- ке оновлювання інформації. За програмою “Українська книга” вже вийшов у світ пер- ший том “Великої української енциклопедії”. Серед авторів йо- го статей — широке коло фахівців із різних знань багатьох акаде- мічних установ, вишів, держав- них інституцій. Є і відомі фахів- ці, і нові імена. У статті “Автономна Респу- бліка Крим” про російську оку- пацію півострова написано так: “Уночі з 26 на 27.02.2014 будів- лі ВР і РМ А.Р.К. було захоплено озброєними людьми без розпіз- навальних знаків, які виявили- ся бійцями підрозділів спецп- ризначення Збройних сил РФ. 16.03.2014 у А.Р.К. і м. Севас- тополь відбувся т. з. “референ- дум” про приєднання Криму до РФ, наслідком якого стала анек- сія Криму Росією. У квітні 2014 Верховна Рада України визна- ла А.Р.К. і м. Севастополь тим- часово окупованою територією. До її повернення під контроль України органи вла- ди А.Р.К. і представ- ництво Президента України в А.Р.К. пе- ребувають у м. Хер- соні”. На жаль, енцикло- педія не позбавлена певних хиб. Напри- клад, у статті “Айва- зовський” повідомля- ється, що знаменитий художник навчався у “феодосійському уїз- ному училищі”. Пра- вильно: повітовому. Головна редакцій- на колегія, Державна наукова установа “Ен- циклопедичне видав- ництво” обіцяють, що будуть вдячні читачам за відгуки й побажан- ня у зв’язку з виходом першого тому “Вели- кої української енциклопедії”, ві- зьмуть їх до уваги при підготовці наступних томів. Однак наклад ВУЕ становить лише одну тисячу примірників. А бібліотечна мережа України на- раховує близько 40 тисяч бібліо- тек. Публічних бібліотек в Укра- їні (без урахування тимчасово окупованих територій) майже 16 тисяч (з них 13253 — у сільській місцевості). Тобто, якщо весь на- клад ВУЕ розподілять тільки по бібліотеках, то лише кожна со- рокова бібліотека отримає укра- їнську енциклопедію. А з публіч- них бібліотек — тільки кожна шістнадцята. Мізерні наклади україн- ської книги — одна з причин процесів денаціоналізації і де- градації нашого суспільства. І з огляду на політичну, культурну і безпосередньо військову екс- пансію Росії, ці процеси вже за- грожують існуванню нашої дер- жави і нації.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment