Корупція в Україні — це наслідок соціальної аномалії

Олександр М. КОСТЕНКО, доктор юридичних наук, про­фесор (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ)

Сучасна корупція в Україні — це корупція кризового типу, — во­на є породженням глибокої со­ціальної кризи в Україні! Тому НАБУ чи будь-які інші антико­ рупційні органи (навіть при за­ стосуванні смертної кари!!!) не здатні подолати цю корупцію, якщо не буде здійснено соці­ альні реформи, які підірвуть ко­ рінь корупції. Ці реформи мають створити ситуацію, коли чесно жити і працювати стане вигідно. Як це є тепер, наприклад, у Сін­ гапурі, Фінляндії, Японії, Ні­меччині. Корупція кризового типу має системний характер, тоб­ то вона уражає не лише дер­жавні інститути, а й інститу­ції громадянського суспільства. Тому марними є сподівання на те, що громадські активіс­ти-антикорупціонери стануть тими чинниками, здатними га­рантувати ефективну боротьбу з корупцією. Тобто навіть разом узяті держава і громадян­ське суспільство безсилі перед корупцією кризового типу. І це спричинено системною соціальною аномалією, коли жити і працювати чесно і по закону — не вигідно.

З цієї ж причини системною є сьогодні в Україні і неповага до норм моралі і до закону: бо хто поважатиме норми моралі і за­кон, якщо жити і працювати чес­но і по закону не вигідно? Зазначену соціальну ано­малію необхідно усунути че­рез проведення відповідних со­ ціальних реформ, у результаті яких у суспільстві сформується така соціальна цінність як по­ ага до норм моралі і до закону. А ця цінність є основою антикорупційної культури в суспіль­стві. Більше того, лише повага до норм моралі і до закону мо­же забезпечити в Україні той правопорядок, без якого не мо­жуть бути успішними жодні ін­ ші реформи. Бо, як казав Томас Карлейль:“Будь-які реформи, крім моральної, є марними”. Отже, для подолання коруп­ції кризового типу потрібне про­ ведення глибоких соціальних ре­ форм, які змінять спосіб життя так, щоб жити і працювати чесно і по закону стало вигідно!

Фундаментальним природ­ ним правом людини є право на соціальну справедливість. Чи забезпечене це право людини в Україні сьогодні? На жаль, ні! Сьогодні антикорупційна по­ літика в Україні неефективна, бо спрямована лише на реалізацію помилкової концепції “голої репресії”, тобто репресії, не поєд­наної з усуненням тієї соціальної аномалії, що породжує корупцію кризового типу. Ця концепція здатна створи­ти “бурю в склянці води”, тобто видимість “атаки” на корупцію. Але, до того, концепція “голої репресії” відкриває шлях для різноманітних зловживань засо­ бами кримінальної юстиції, зо­крема в сфері політичної бороть­ би і економічної конкуренції, а також для гіпертрофії поліцей­ських (репресивних) функцій держави.

Справді ефективною антико­ рупційною політикою може бу­ ти політика, заснована на кон­ цепції “антикорупційних лещат”, яка підтверджена досвідом, на­приклад, Сінгапуру. Але вона по­ ки що не поставлена на озброєн­ ня в Україні. Звідки ця ілюзія, що начебто вирішити проблему корупції ду­ же просто: достатньо пересади­ ти в тюрми усіх корупціонерів — і корупція буде подолана. Але ж це примітивно! Недосконалість вітчизняної “стратегії” боротьби з корупці­ єю стає все очевиднішою! Якщо ще кілька років тому “антико­рупційні стратеги” стверджували, що корупція буде подолана, якщо створити НАБУ, САП, НАЗК, то тепер, після відсутності очікува­них результатів у цих антикоруп­ційних органів, стверджується дещо інше. Ці органи, виявляєть­ся, такі неефективні тому, що не­має правильного аудиту над ни­ми. От тільки створимо такий аудит — корупцію зразу ж загнуз­даємо! Тепер вже всі надії україн­ців спрямовуються на цей ау­дит. От ще нам аудиту над ан­тикорупційними органами не вистачає і тоді вже корупцію переможемо! А якщо ще й ау­дит не допоможе, то вже точ­но нам допоможе створення антикорупційних судів. Отака антикорупційна ілюзія…

На­чебто для подолання корупції достатньо “політичної волі” і її можна подолати “кавалерій­ ським наскоком” за допомо­ гою “шаблі наголо!”, тобто з використанням “голої репре­сії”, що застосовується анти­корупційними органами! Але цього зовсім недостатньо, бо вирішальне значення мають якраз реформи, що можуть усу­нути соціальні корені корупції. Як свідчить досвід Сінгапуру та інших країн, ефективною мо­же бути лише концепція “антикорупційних лещат”. Вона полягає у поєднанні двох “губ” в “антико­рупційних лещатах”: 1 — глибо­ких соціальних реформ, що ма­ють антикорупційний потенціал, і 2 — застосування репресивних заходів щодо корупціонерів, які мають застосовуватися антико­ рупційними органами (НАБУ то­ що). Якщо не буде задіяно обидві ці “губи”, то як однією “губою” “затиснути” корупцію разом з її корінням?

Згідно з концепцією “анти­ корупційних лещат”, спроби од­ ним лише вдосконаленням ан­ тикорупційного законодавства і антикорупційних органів (НАБУ тощо) подолати кризовий тип ко­рупції є безперспективними. Не можна створити такий закон чи такий антикорупційний орган, яким би не можна було б зловжи­ вати, якщо у суспільстві має міс­це соціальна аномалія, за якої жити і працювати чесно і по зако­ну не вигідно. Більше того, за цієї умови можливим стає формуван­ ня так званої “поліцейської держави”. Україна в результаті соціальних реформ має стати країною, придатною для життя чесних і законослухняних громадян! Лише тоді, згідно з концепцію “анти­корупційних лещат”, можуть бу­ти ефективними антикорупційне законодавство і будь-які антико­ рупційні органи (НАБУ і т. ін.), разом з інституціями громадян­ського суспільства.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment