Еміль Вергарн у контексті української культури

Наталя ГУМНИЦЬКА, Львів

Культура як універсальна людська цінність є невичерпним джерелом взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємозближення, духовного збагачення різних народів, його рятівним колом. Центральною складовою цього рятівного “Ковчегу духовних скарбів людства”, безумовно, є література, її величність Слово. Безцінним у поширенні найвідоміших творів класиків світової літератури є внесок перекладачів і перекладознавців. Україна має когорту достойних перекладачів з різних мов світу, чиї конгеніальні переклади є нашою національною гордістю.

До їх числа, зокрема, нале­жать Микола Лукаш, Григорій Кочур, Максим Рильський, Свя­ тослав Гординський, Остап Луць­кий. Серед сучасників не мож­на оминути Андрія Содомору, який доніс до українського чита­ча найкращі зразки античної лі­тератури. Відомий поет Ігор Ка­линець сказав про нього: “Ми живемо в епоху Андрія Содомо­ри”. Це достойна оцінка класи­ка сучасного українського пере­кладознавства. Одним із чільних представників дослідження твор­чості франкомовної літератури і її художніх перекладів є Ярема Кравець, доцент кафедри світо­вої літератури Львівського націо­нального університету імені Івана Франка. Понад сорок років свого творчого наукового пошуку від­ дав вчений дослідженню літературного спадку гені­ального бельгійського по­ета, прозаїка, драматурга Еміля Вергарна. Захистив дисертацію “Творчість Еміля Вергарна в україн­ській критиці та перекла­дах”, надрукував понад двадцять наукових дослі­джень про творчість Еміля Вергарна в її типологічних зв’язках із Шевченком, Франком, Стефаником, Антоничем, Маланюком, Стусом, переклав сім ху­дожніх творів письмен­ника. Він же автор розділу “Українсько-бельгійські літературні взаємини” у п’ятитомній монографії “Українська література у загальнослов’янському і світовому літературному контексті”, співавтор бі­бліографічного покажчи­ ка “Українсько-бельгій­ські літературні зв’язки. 1870—2008”.

Днями з ініціативи Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки та Українського націо­нального середовища (нефор­ мальної громадської організації, яка об’єднує коло активної укра­їнської інтелігенції) відбулася презентація книги Яреми Крав­ ця “Український Еміль Вергарн” (критика, перегуки, переклади). Відкрив презентацію директор бібліотеки Іван Сварник, модеру­вав керівник Українського націо­нального середовища Євген Са­левич.

Автор книги стисло озвучив біографію Еміля Вергарна (Emile Verhaeren, 1855-1916), блискуче пов’язавши її з історією станов­лення Королівства Бельгія, його суспільно-політичними, соціаль­но-економічними й культурнопобутовими умовами життя. Та­кий концептуальний підхід став ключем до розуміння формуван­ня творчого генія фламандської культури. Полегшив авторові ви­дання пошук паралелей у станов­ленні геніїв української культури з творчою долею Еміля Вергарна.

Із зрозумілих причин нашої бездержавності поетична, дра­матургічна і критична творчість найвизначнішого бельгійського французькомовного письменни­ка не могла бути перекладена од­ разу, хоча Леся Українка підкрес­лювала необхідність перекладу Еміля Вергарна як одного з по­ тужних тогочасних письменни­ків. Ярема Кравець є піонером у дослідженні майже столітньої іс­торії (1894—1990) ознайомлен­ ня з творчістю Еміля Вергарна в українській критиці та художній літературі, а також долі його по­ етичної спадщини українською мовою, критичне вивчення якої часто мало епізодичний характер. Автор довів, що інтерес україн­ських письменників до творчості Еміля Вергарна з’явився одразу після виходу його перших збірок у Бельгії та Франції. До одного з перших перекладачів і крити­ків творчості бельгійського генія впродовж п’ятидесяти років на­лежить Микола Терещенко. Най­ повніша збірка його перекладів “Вибране” побачила світ у 1966 році. Варто відзначити переклади Святослава Гординського, Оста­па Луцького, Миколи Зерова, Юрія Клена, Григорія Шкурупія, Василя Щурата. Серед сучасних перекладачів — Ярема Кравець, Володимир Самійленко, Михай­ло Москаленко.

Як поет загальнолюдсько­го звучання та багатогранних ін­тересів Вергарн справив на сучас­ників такий сильний вплив, що визнані авторитети поетичного світу Поль Верлен, Артюр Рем­ бо, Шарль Бодлер і, навіть, Ві­ктор Гюго змушені були посту­питися йому місцем. Саме мотив болю, розпачу, надії, мрії і віра у всезагальну гармонію та людя­ність знайшли палкий відгук се­ред сучасників і були співзвучні нашим поетам і прозаїкам, зо­крема Шевченкові, Стефани­ку, Франкові. Розкриваючи тему “Тарас Шевченко та Еміль Вергарн: артистизм вірша, епічність думки” Ярема Кравець підтри­мує думку Дм. Донцова щодо ро­зуміння близькості поезії Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та Еміля Вергарна, який писав: “…Гарною є ностальгія не за щастям, лише за розростом і перемогою, за тим, що “інтенси­ фікує життя”. Ця естетична мак­сима, нестримна енергія, праг­нення постійного зростання духу єднає творчість українських кла­сиків з класиком бельгійської лі­тератури. Шевченка й Вергарна зближує артистизм і мальовни­ чість творчої манери, яка ма­ла під собою реальну причину: Шевченко був професійним ху­дожником, а Вергарн на генетичному рівні всотав високомис­тецьку фламандську традицію. Показовими в цьому плані є ві­рші з циклу “Фламандки” (зокре­ ма “Садок”, “Ферма”, “Загорода”) Вергарна і “Садок вишневий коло хати”, “Сонце заходить гори чорніють…”, “За сонцем хмаронька пли­ве, червоні хмари роз­стилає” Шевченка. Як і Шевченка, так і Вергар­ на глибоко хвилювала доля його країни, її іс­торія, її майбуття. В їх­ ній творчості відобра­жено найславетніші й найтрагічніші сторінки з життя бельгійського та українського народу. До прикладу, епічність думки двох геніїв тала­новито відображені у їх­ній поетичній творчос­ ті, зокрема у пенталогії Вергарна “Уся Флан­дрія” (1904—1911) і у таких творах Шевченка як “Гайдамаки”, “Іван Підкова”, “Іржавець”, “Сон”, “Розрита мо­гила” та ін. Ярема Кравець про­водить цікавий аналіз дотичнос­ті творчості Євгена Маланюка до поетичного світу Еміля Вергарна, глибокопатріотичні мотиви яко­го надихали його на “сплітання віршів з нервів пасма” і були для нього не “музичною спазмою”, а — “ридання, кров і крик”. Він детально аналізує вплив поетич­ної творчості Вергарна на одного з найцікавіших поетів неокласи­ків діаспори Юрія Клена. “По­хід” (“Le depart”) і “Мандрівка до сонця” присвячені трагічній історії селянства, хоча Вергарн описує наступ міста на бельгій­ ське село наприкінці XIX ст., а Юрій Клен — Голодомор в укра­їнських селах 1932—1933 рр. Як неокласик, зорієнтований на кращі зразки світової поезії, Юрій Клен відійшов від вергарнівської традиції універсальнос­ ті конфліктів і проблем початку 90-х рр. XIX ст., а створив модер­ ний за задумом і композицією та національний за духом і настро­єм твір про Голодомор в Україні. Юрій Клен був не лише прекла­дачем програмного вірша Емі­ля Вергарна “Вітер” (“Le vent”), а й найпродуктивнішим в українському літературознавстві до­слідником перекладів Вергарна, про що засвідчує його грунтов­ на праця “Український пере­клад Вергарна” (1928). Щодо вер­ гарнівських мотивів у поетичній творчості Богдана-Ігоря Анто­нича Ярема Кравець посилається на таких авторитетних дослідни­ків творчості поета як Д. Павлич­ко, М. Ільницький, В. Назарук. У підсумку автор книги ствер­джує, що крім площин, в яких дослідники вбачають спорідне­ ність антоничевого й вергарнів­ського віршів — філософської, урбаністичної, стилево-синтак­сичної — слід виокремити цілу низку образно-стильових пара­ лелей, що засвідчують типологіч­ ні збіги у поезії українського та бельгійського поетів, спричинені бурхливими подіями суспільного життя кінця XIX і перших трид­цяти років XX століття у Бельгії й Україні. Збагачені глибокими національними традиціями во­ ни водночас творили в унісон з новою урбаністичною сутністю, прославляючи буйноту життя. Про зацікавлення Вергарна Укра­ їною дослідники вказують на йо­го вірш “Слава вітрові” зі збірки “Безмежне сяйво” (1906). Його рядки звучать: “Гасає вітер скрізь, і хмариться блакить, в Німеччину летить степами України”. Дослід­ ники згадують й інші вергарнів­ ські антимілітаристичні збірки, в яких поет говорить про Україну, Дніпро та українські степи. Вар­ то підкреслити, що поет називає нашу країну лише “Україна”. До українського сліду Вергарна слід додати його зацікавлення Ма­рією Башкірцевою, яка у фран­цузькомовній літературі того часу значилася як “українська худож­ ниця”. Ярема Кравець вказує на творчі стосунки Еміля Вергарна з українською художницею Со­ фією Левицькою (1880—1937). Художниця під час свого па­ ризького періоду життя розкри­ла перед французькими колега­ ми “чарівний, невідомий їм досі світ народної картинки та іграш­ки, розписів та різьбярства”. Со­ фія Левицька ілюструвала згодом окремі твори Еміля Вергарна, переклала французькою мовою ра­ зом з Роже Гаяром “Вечори на хуторі біля Диканьки”, прикра­ сивши це перше у Франції видан­ ня М. Гоголя власними невелики­ми дереворитами. Ярема Кравець звертає увагу на Еміля Вергарна як на талановитого мистецтвоз­ навця, автора ґрунтовних студій про Рубенса, Рембрандта, Брей­ геля, Делакруа, Моне, Родена та інших відомих майстрів пен­зля, а також як лектора з мисте­цтва Англії, Німеччини, Франції та Бельгії. Відзначаючи потуж­ ний вплив мистецтва на поетич­ну творчість Вергарна, Ярема Кравець наводить слова славет­ ного українського поета і худож­ ника Святослава Гординського: “Натхненний танок кольорів і слів”, якими можна охарактери­ зувати усю творчість видатного бельгійця Еміля Вергарна. В кни­ зі подано надзвичайно глибокий есей Вергарна “П’єр-Поль Ру­ бенс” і п’ять його прозових тво­рів у блискучому перекладі укра­їнською Яреми Кравця. На жаль, на думку автора книги, прозова творчість, як і літературознавча критика й епістолярна спадщи­ на зовсім не відомі українському читачеві. Цінним для майбутніх дослідників творчості Еміля Вер­ гарна є розділ бібліографії під ти­тулом “Український Еміль Вер­ гарн”. Завершилася презентація книги професійною дискусією, в якій дійшли висновку щодо ак­ туальності проблеми перекладу в Україні, особливо у контексті входження України у сучасне єв­ропейське співтовариство.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Leave a Comment