Український правопис: ілюзії і дійсність

Олександр ПОНОМАРІВ,
професор Київського державного університету ім. Т. Шевченка, доктор філологічних наук
Українська національна комісія з питань правопису (далі Комісія), яка тепер переможно повідомляє про завершення своєї роботи й відзначає нібито позитивні наслідки, почала діяти з 17 червня 2015 року. Спочатку була инша комісія, створена в Інституті української мови НАН України. Але на етапі подання до Кабінету Міністрів склад Комісії переглянули. Сталася якась детективна історія, бо невідомо, хто саме переглянув (можна лише здогадуватися).

У Комісії двоє співголів: заступник міністра освіти й науки Максим Стріха та віцепрезидент НАН України Сергій Пирожков. Коли Комісія зібралася на перше засідання, з’ясувалося, що дві її третини люди, налаштовані на збереження в недоторканності “здобутків” правопису 1933 року, який нав’язали українській мові більшовики замість прийнятого в Харкові 1928 року загальноукраїнського правопису. Авторами харківського правопису були видатні українські мовознавці Агатангел Кримський, Олекса Синявський, Олена Курило, Євген Тимченко, Григорій Голоскевич, Всеволод Ганцов, Степан СмальСтоцький, Василь Сімович, Леонід Булаховський та ин.
Після 1933 року в Українському правописі відбулося кілька змін, основною метою яких було наближення його до російського. Найбільшим гріхом українських мовознавців уважалося невизнання “спільних змін, які сталися в українській і російській мовах після Жовтня” (Русанівський В. М. Нове в українському правописі. — К., 1962. — С. 42—43).
У 1991 році провідні українські мовознавці на чолі з тодішнім директором Інституту української мови, членомкореспондентом НАН України Василем Німчуком запропонували цілком обґрунтований проєкт мовного кодексу — далі Проєкт (Український правопис. Проєкт найновішої редакції. — К., Наукова думка. — 1999. — 340 с.). Проте ту Правописну комісію розгромлено, хоч норми, запропоновані нею, вже застосовують окремі видавництва та засоби масової комунікації.
Тепер повернімося до Комісії 2015 року. У ній відсутні два членикореспонденти НАН України, які багато працювали в галузі правопису, історії мови, граматики, — тоді ще живий Василь Німчук та Ніна Клименко, немає завідувачів катедр української мови Київського та Львівського національних університетів, зате є представники катедр загального мовознавства. У “Положенні про Українську національну комісію з питань правопису” є такий пункт: “Співголови спільним рішенням мають право вносити зміни до складу Комісії”.
Ми звернулися з пропозицією додати кілька кандидатур, аби посилити Комісію мовознавцямиукраїністами, і пан Стріха обіцяв виконати наше прохання, проте жодних змін не сталося. Тепер Максим Віталійович у своїх інтерв’ю з гордістю заявляє, що Комісія повертає до вжитку слова, вилучені з української мови в добу більшовизму. Але Робочу групу Комісії для випрацювання пропозицій очолює Світлана Єрмоленко, яка в радянські часи громила мову перекладів Миколи Лукаша, Григорія Кочура, Євгена Поповича, Анатоля Перепаді та инших відомих перекладачів. Вона надсилала до видавництв списки заборонених слів, основна вада яких була в тому, що вони не схожі на російські, отже, їх потрібно було вилучати з ужитку.
Комісія працювала понад три роки. Найбільше незадоволення пані Єрмоленко та її прибічників викликав харківський правопис, який поклали в основу укладачі Проєкту 1999 року, бо “заборона правопису 1928 року — одна з ланок репресій проти української культури, проведена в час розпалу Голодомору. Упорядники Українського правопису радянської доби весь час мали пильнувати зміну в російській ортографії та пунктуації й максимально пристосовувати українські правила до російських” (Проєкт. — С. 275).
Оскільки прибічників радянського правопису (назву тут їх радяністами) в Комісії і в Робочій групі було вдвічі більше, ніж тих, хто хотів повернути наш правопис до його національних засад, а ухвали приймали голосуванням, то ті радяністи що хотіли, те й робили. Скажімо, іменники третьої відміни, що закінчуються на рть, сть, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку мають закінчення и, а в давальному й місцевому і. Так вимовляли в народі, так писали наші класики, так зафіксував це Борис Грінченко у своєму словнику: моєї радости, моїй радості, в моїй радості. Спочатку було домовлено зробити так і в Комісії, про яку йдеться. Потім радяністи дали варіянти, поставивши на перше місце закінчення і, а згодом узагалі написали, що закінчення и допускається тільки в художніх творах.
Щоб підтримати фонемність звука и, в Проєкті запропоновано на початку в окремих словах перед н та р писати и, а не і: инший, иноді, индик, иній, ирій, ирод. Комісія у своїй прорадянській більшості залишила тільки индик з похідними та ирій (бо так, слава Богу, колись назвав свій роман Володимир Дрозд), ирод дали на другому місці після ірод. Іменники четвертої відміни ім’я, плем’я, тім’я в родовому відмінку мали закінчення и: імени, племени, тімени, а в давальному і: імені, племені, тімені. Комісія залишила тільки і в обох відмінках.
Особливо багато непорозумінь у відтворенні українською мовою слів иншомовного походження. У Проєкті запропоновано використовувати правило дев’ятки не лише в загальних, а й у власних назвах, тобто писати и після літер д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р не тільки в словах дизель, жирафа, зигота, ритміка, символ, титан, цикл, чичероне, шифр, а й у власних назвах Дизель, Жиронда, Зиґфрид, Рив’єра, Сидней, Тибр, Цицерон, Чимароза, Шираз. Натомість залишено старе правило, хоч і з нього є багато винятків.
Иншомовні дифтонги au, ou автори Проєкту пропонували передавати через ав: авгур, авдиторія, автентичний, інавгурація тощо. Комісія майже нічого не поміняла. Пропонують і далі писати лавр (laurus) “лавровий вінок”, але лауреат (laureatus “увінчаний лавровим вінком”; Фавн — у давньоримській мітології бог полів і лісів, але Фауна — богиня полів, лісів і тварин, також фауна — сукупність тварин на певній території.
Комісія залишила без змін усупереч здоровому глуздові написання на кшталт артерія — артеріальний, колонія — колоніальний, матерія — матеріальний і под., хоч у Проєкті пропоновано усунути цю нелогічність і скрізь писати ія: артеріяльний, колоніяльний, матеріяльний, діялектика, діяспора тощо.
Комісія не зменшила кількість винятків із правила не зберігати подвоєння приголосних у загальних назвах. І далі наказують усупереч вимові писати мірра “запашна смола” (хоч це слово того самого кореня, що й миро “запашна олія” — гр.myron “ароматична смола”), тож його потрібно писати мира, а не мірра.
Грецький звук, позначуваний сполученням літер th, переважно передаємо через т: антологія, бібліотека, лабіринт, математика, ортопедія, тромб, трон; Амальтея, Прометей, Бористен, Термопіли й т. д. Але в окремих словах під упливом російської мови вживають ф: анафема, кафедра, міф, Голгофа, Афіни. У Проєкті запропоновано подвійне написання: анатема (анафема), катедра (кафедра), Голгота (Голгофа), Атени (Афіни). Комісія погодилася з цим, але на перше місце поставила форми з ф.
Іменники, що закінчуються на о з попереднім приголосним, Проєкт пропонував відмінювати: авто—авта—автом, бюро—бюра —бюром. Так само депо, кіно, метро, ситро тощо. Комісія залишила тільки пальто й ситро; решту й далі мусимо вважати невідмінюваними. Яких тільки аргументів тут не наводили радяністи! Ми ж не відмінюємо, мовляв, назву ноти до! Аж до такого: “Це може не сподобатися начальникові метрополітену”. Назви нот ми справді не відмінюємо. Але при невідмінюваній, наприклад, ноті ля відмінюємо все ж таки іменники земля, рілля.
У Проєкті пропонували відмінювати не лише імена на кшталт Альфред, Ернест, Рудольф за зразком Артем, Захар, Іван, а й Альфредо, Ернесто, Рудольфо — як Данило, Кирило, Михайло. Проте позаяк у російській мові немає офіційних чоловічих імен, що закінчуються на о, Комісія залишила в стані невідмінювання форми Альфредо, Ернесто, Рудольфо.
У своїх рекомендаціях Комісія часто посилається на традиції. Тож автори Проєкту, спираючись на традицію, пропонували в антропонімах (особових іменах та прізвищах) відповідно до g в мовіджерелі писати ґ, а відповідно до hг: Верґілій, Вільгельм, Геґель, Гюґо та ин. Комісія на це не зважила й пропонує якісь сумнівні варіянти.
Іменники другої відміни в давальному відмінку основним закінченням мають ові, еві, єві. Тож потрібно писати Дністрові (Дністру), а не Дністру (Дністрові). Від слова молоти основний прикметник мелений, а не молотий. Комісія подає навпаки.
На стику кореня й суфікса в українській мові, як відомо, відбувається чергування: г, к, х переходять у з, ц, с: Прага — празький, Прилуки —прилуцький, чех — чеський. У російській мові цього немає, тож Комісія залишила виняток казах — казахський. (Чим казах гірший або кращий від чеха?). Либонь, хоч так відважили уклін російській мові.
Комісія порушила дуже сталу традицію, за якою прийменник і префікс у вживаємо на початку речення перед приголосним: У лісі пахло квітами. І відразу вставила примітку: “У цій позиції може бути прийменник або префікс в, який позначає нескладовий у: В лісі пахло квітами”. З якого це дива? Нескладовий у буває тільки після голосного: “Квітами пахло в лісі”.
Крім числівника дев’яносто з затемненою етимологією є вживаний у багатьох говірках дев’ятдесят. Тож замість неоковирного дев’яностники Комісія мала б запропонувати дев’ятдесятники, що органічно вписується в ряд: шістдесятники, сімдесятники, вісімдесятники. Назва сузір’я українською мовою Козоріг (див. УРЕ за редакцією Миколи Бажана. — Т.5. — С. 304), а не Козеріг, бо в слові коза звук з твердий, тож сполучна голосна має бути о, а не е).
Справжнє прізвище Юрія Клена Бурґгардт, а не Бургардт, як пише Комісія.
Словом, Комісія, точніше, Робоча група засідала, як уже сказано, понад три роки. Розмов було багато, а закінчилося тим, що з великої хмари випав малий дощ.
Наші сусіди по колишньому Радянському Союзові раніше чи пізніше повернули собі латинську графіку замість нав’язаної їм кирилиці. А ми через політичні та инші далекі від мовознавства причини не можемо повернути своєму Правописові національні засади. За активної позиції патріотично налаштовані заступник міністра освіти й науки та віцепрем’єр з гуманітарних питань могли це зробити. Але, на превеликий жаль, не зробили.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment