Теорія масових комунікацій Герберта Маршалла Маклюена: Проекція на сучасні тенденції суспільного розвитку

Іван ЧИЖ,
Київ

Перетворювальний вплив інформаційного процесу як умови руху життя стосується і соціально-економічної, і політичної сфер, є абсолютно необхідною умовою еволюції індивідуумів, соціуму, суспільства і держави. Без інформації немає прогресу, без інформації немає розвитку, інформація — синонім життя.
Значного поширення останніми десятиліттями набула популярна філософська концепція — теорія масових комунікацій, покликана пояснити новітні інформаційні процеси в суспільстві. По суті, масова комунікація — це власне процес поширення інформації за допомогою технічних засобів (преса, радіо, телебачення, кінематограф) на численно великі, розосереджені аудиторії.
Теорія масових комунікацій як наукова проблема виникла в XX столітті, була породжена бурхливим розвитком електронних засобів масової інформації та базувалася переважно на теоретичних працях канадського філософа і публіциста Герберта Маршалла Маклюена (1911—1980 pp.), котрий працював професором філософії в університеті м.Торонто. Знаменитим його зробила книга “До розуміння засобів масової комунікації: продовження людини” (1964 p.), яка одразу стала бестселером. (У російському перекладі книга вийшла 2003 року під назвою “Понимание Медиа: Внешние расширения человека”. Пер. с англ. В. Николаева; Загл. ст. М. Вавилова. — М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2003. — 464 с. (Приложение к серии “Публикации Центра Фундаментальной Социологии”. — І. Ч.). Самого автора у відгуках на його книгу називали “пророком електронної ери”, “великим мислителем”. Ім’я його на Заході враз стало в один ряд з іменами М. Коперника, Ч. Дарвіна, 3. Фройда, чиї концепції справили справжній науковий прорив у різних галузях знань.
Теорія масових комунікацій Г. М. Маклюена включає аналіз: типів поширення інформації як рушійних сил історії; процесів “технологічного розширення свідомості” посередництвом аудіовізуальних мас-медіа; телебачення як відкривача нової ери комунікації систем.
Г. М. Маклюен був першим, хто:
— звернув увагу на те, що спосіб передачі інформації не є суто технічним прийомом, а визначає зміст комунікаційних відносин епохи. Його вислів: “The Medium is the Message”, тобто: “Засіб — це повідомлення” — став афоризмом новітньої інформаційної епохи;
— довів, що за допомогою могутньої техніки створюється максимально широке поле (тотожне усьому людству) функціонування усної інформації. Особистість розчиняється в масовій свідомості. Маклюен аргументовано стверджує: “Якщо історія починається з винайденням писемності, то вона закінчується з винайденням телебачення”;
— назвав наш час “епохою увімкнутої свідомості”. Людина весь час перебуває в полі експансивного тиску на неї ЗМК. Це спрощує для зацікавлених політичних сил процес маніпуляції суспільною свідомістю.
(Наскільки справедливими і прозірливими виявилися у цій частині передбачення Маклюена бачимо сьогодні, приміром, в українських суспільно-політичних реаліях. Наділені народом як носієм суверенітету і єдиним джерелом влади
(ст. 5 Конституції України) повноваженнями на здійснення влади в інтересах і на користь громадян, “слуги народні” насправді всякчас виявляють позірну, віртуальну сутність, жодним чином не забезпечуючи елементарних потреб громадян. Фактично це фейкові “слуги” і такі ж їхні діяння, коли, звісно, не йдеться про власні статки, власне збагачення і власне благополуччя. Отож мовимо тут про реальність, котра перетворюється “у ніщо”, несе на собі печать віртуальності. Водночас телевізійні, справді віртуальні “слуги народу” перекочовують з екранів у реальну політику, маючи шанс отримати парламентське представництво і навіть обійняти посаду президента. Тобто віртуальність стає реальністю завдяки ЗМК);
— назвав створенням електронними ЗМК “архетипів свідомості” внаслідок маніпулятивної пропаганди та нав’язування людській спільноті певних ідеологічних стереотипів, кліше, штампів сприйняття дійсності й реакції на події;
— означив, як еру “інформаційного комунізму” (від лат. “communis” — “спільний”) консолідацію людства в одну спільноту. Науково-технічна революція інтенсифікувала нарощування знань, інформація поширюється практично миттєво і проблемою уже є не отримання, а її аналіз і узагальнення.
Цікаві, хоча і спірні, погляди Г. М. Маклюена на те, що рушійними та визначальними силами в історії людства є різного роду й типу засоби масової комунікації. Не класова боротьба, як стверджує теорія марксизму, не народні маси, не конфлікт продуктивних сил і виробничих відносин, а способи функціонування інформації в суспільстві визначають характер і сутність тієї чи тієї епохи;
— охарактеризував тенденції розвитку і всякчасного удосконалення комунікаційних систем ерою “технологічного розширення свідомості”.
Його аргументація: технічні винаходи виникають з практичної потреби людини підсилити якийсь зі своїх органів, водночас вони ж призводять до його атрофії від бездіяльності і спричиняють поступове відмирання, своєрідну “ампутацію” людського органу. Аналогічно впливають на людину й новітні ЗМК, з тією лише різницею, що вплив ефірних способів поширення інформації носить комплексний, синтетичний характер. І наслідки від цього колосальні, адже сучасні ЗМК посилюють не окремі органи, фактично вони розширюють людські почуття й думки, свідомість загалом. На людину тисне такий колосальний масив зовнішньої, часто суперечливої чи й кардинально протилежної за змістом, інформації, яку вона не в силі упорядкувати, а її сприйняття, психіка, розум виявляються розбалансованими. Агресивний потік зростаючої інформації призводить до втрати людиною здатності до вибірковості, до опору інформаційній навалі, людина розчиняється у світі абсурду. Вона остаточно заплутується у павутинні інформаційних каналів, а нова інформація лише ускладнює і без того складний навколишній світ.
Справедливість такого твердження Маклюена важко спростувати, адже сучасне українське телебачення — пряма ілюстрація його теорії. Канали, можливо, за невеликим винятком, у вірнопідданому служінні олігархії добивають свідомість українців політичними ток-шоу, загальна рубрикація контенту яких укладається у брутально-цинічну тезу: “Сам дурень!”, а інформаційні випуски у гонитві за сенсаціями цілком підпадають під означення “Надзвичайні новини”, збираючи воєдино все найжахливіше, що трапляється не тільки в Україні, а й в усьому світі. Це формує стійкий логоневроз, страшенну втому від життя, демотивує суспільство, заганяє людину у стан неперехідної тривожності та депресії.
Звісно, Україна не виняток у цій загальносвітовій проблемі. Маклюен має рацію, коли стверджує, що паралізуючи свідомість, телебачення призводить до загальної духовної непритомності. Хіба що варто додати, з огляду на нову технологічно ще більш досконалу систему впливу на свідомість із домінуванням Інтернету та конвергентних ЗМК, що знеособленим суспільством легко управляти за допомогою маніпулятивної пропаганди. Особливо сильно маніпулятивному впливові піддаються діти і малописьменні. Маклюен зіслався на дослідження американського Національного інституту психічного здоров’я, який провів дослідження впливу телебачення на глядачів і виявив такі основні ознаки цього впливу: 1) жорстокість і насильство на телеекранах провокує агресивний вияв цих рис у поведінці дітей і підлітків; 2) паралізуючий вплив справляє на глядачів реклама, яка через зовнішню привабливість і барвистість, а також через багаторазові повторювання врізається в пам’ять, витісняє попередні, віднесені у часі враження і сприймається як взірець змістовної й формальної досконалості; 3) у дітей, що багато часу проводять перед телеекраном (а тепер ще й в Інтернеті, — І. Ч.) атрофуються розумові здібності, вони звикають до способу життя пасивних спостерігачів, мало читають, не вміють аналізувати й викладати побачене й прочитане ні усно, ні письмово, у них погана пам’ять, погано розвинуті навички усного мовлення. Від знеособлення рятуються ті, хто виробив імунітет перед загальним утягуванням в телевидовище. Але дедалі менше людей знаходять у собі сили залишатися особистостями, розчиняються безслідно в колективній свідомості. Реальні наслідки досліджень науковців засвідчили обґрунтованість занепокоєння Г. М. Маклюена тим становищем у суспільстві, що виникло від запровадження електронних ЗМК.
І нарешті, ще одне цікаве явище виявив видатний канадський учений:
— людство перебуває за крок до перетворення на “всесвітнє селище”;
Висновок про рух земного соціуму до “всесвітнього або глобального селища” Маклюен обгрунтовує такими спостереженнями: 1) відновлює своє панування тип усної комунікації, підсилений, однак, новітніми технічними досягненнями; 2) відеожурналізм спричинює негайне й безмежне поширення всіх новин; 3) завдяки відеоряду найвідоміші політики, актори, письменники стають всесвітньо відомими; усі всіх знають, як у селі; 4) створюється всесвітня масова культура, доступна мільйонам і розрахована на їхній рівень сприйняття; 5) суспільство набуває характеру безособовості, у ньому відсутні соціально активні суб’єкти; 6) місто як центр творення цивілізації й культури не скорочується, але набуває виразних ознак села.
Теорія Г. М. Маклюена, звісно, не бездоганна. Вона вимагає критичного осмислення та сучасної інтерпретації. Одначе, незаперечною є її гуманістична сутність, прагнення застерегти людство від самовтрати, яка починається з втрати людського в людині при надмірній теле-, а тепер ще й Інтернет-залежності на шкоду живому спілкуванню, мовній комунікації та традиційному використанню книги, друкованого слова, які повертають людину до своєї праоснови з душею, де оселився Бог.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment